Agri Tydzień 07-13.03.2016. Rolnicze wydarzenia minionego tygodnia

1Dopiero połowa dopłat trafiła na konta rolników

Od 1 grudnia ub.r. do 10 marca 2016 r. ARiMR wypłaciła w ramach dopłat bezpośrednich za 2015 rok 4,67 mld złotych. Pieniądze zostały przekazane na konta bankowe ok. 911 tys. rolników.

Jak wiadomo, część rolników zamiast decyzji o przyznaniu płatności bezpośrednich, dostaje z ARiMR polecone przesyłki z informacją, że ARiMR musi dokonać różnych kontroli administracyjnych i wskazuje indywidualne terminy na załatwienie sprawy podając takie daty jak 30 maja czy 1 czerwca.

Wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich za 2015 rok złożyło wiosną ub. r. 1,35 mln rolników. Całkowita koperta finansowa przeznaczona na realizację tych dopłat wynosi 14,49 mld złotych. Dotychczas Agencja wypłaciła łącznie 7,35 mld złotych, czyli 50% całej kwoty, która powinna trafić na konta rolników.

Trwa również wypłata dopłat ONW i płatności rolnośrodowiskowych.
Agencja przekazała dotychczas na konta bankowe ok. 535 tys. rolników 751,5 mln złotych w ramach ONW i ponad 163 mln złotych dla ok. 25 tys. rolników – w ramach płatności rolnośrodowiskowych.

Zgodnie z przepisami ARiMR zakończy realizację wszystkich płatności obszarowych do 30 czerwca 2016 roku.

2W Polsce drastycznie maleje pogłowie krów mlecznych

Jak podaje Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka populacja bydła w grudniu 2015 r. liczyła 5 762,4 tys. sztuk i była wyższa o 1,8% (o 102,1 tys. sztuk) niż przed rokiem, jednak o 3,3% niższa w porównaniu z czerwcem 2015 r. (o 198,3 tys. sztuk).

Również w przypadku pogłowia krów nastąpiły zmiany. Porównując z analogicznym okresem 2014 roku spadek wyniósł 4,2% tj. o 100,2 tys. sztuk, do poziomu 2 302,8 tys. sztuk. W porównaniu do stanu z czerwca 2015 r. pogłowie było niższe o 5,8% tj. o 141,7 tys. sztuk.

Zobacz także: Producenci mleka złożyli w ARR 8 416 wniosków

Według danych GUS w grudniu 2015 roku pogłowie krów mlecznych wynosiło 2 134,1 tys. sztuk, prawie o 113,7 tys. sztuk (5,1%) mniej niż w grudniu 2014 roku. W stosunku do czerwca 2015 roku pogłowie krów mlecznych spadło o 145,1 tys. sztuk, tj. o 6,4%.

3ARiMR uruchamia dodatkowe środki na kredyty

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformował o możliwości ubiegania się o pomoc finansową w formie kredytów na wznowienie produkcji po klęskach żywiołowych.

9 marca 2016 r. na internetowej platformie PA Agencja udostępni współpracującym bankomdodatkowe środki w wysokości 750 mln zł z przeznaczeniem na limity akcji kredytowej i 6,3 mln zł na dopłaty do oprocentowania kredytów na wznowienie produkcji po klęskach żywiołowych, planowanych do udzielenia w 2016 r.

Łączna kwota środków udostępniona bankom na tą formę pomocy wynosi 1 mld zł akcji kredytowej i 8,4 mln zł na dopłaty do oprocentowania.

O kredyt na wznowienie produkcji po klęskach żywiołowych rolnicy mogą ubiegać się w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. i SGB-Banku S.A., a także w zrzeszonych w nich Bankach Spółdzielczych oraz w bankach BGŻ BNP Paribas S.A., Krakowskim Banku Spółdzielczym, PEKAO S.A., BZ WBK S.A. oraz Raiffeisen Bank Polska S.A.

Szczegółowe warunki i zasady udzielania kredytu są dostępne w zakładce „Pomoc krajowa” otwórz

4Rolnicy i Izdebski zapowiadają blokadę Sejmu i rozpoczęcie protestu

Dzisiaj w Sejmie o godz. 9 odbyły się łączne obrady Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa na temat rozpatrzenie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie (druk nr 219).

Na Komisji zjawiło się ponad 100 rolników, którzy chcieli zabrać głos i wyrazić swoje stanowisko w zakresie prawa łowieckiego, populacji dzików, problemu ASF i kwestii dotyczących odszkodować  za szkody wyrządzone przez dzikie zwierzęta.

Dyskusja wywołała wiele emocji i kontrowersji. Dominującą grupę rolników stanowili właściciele gospodarstw z województwa podlaskiego, gdzie wyznaczona jest strefa ASF. Rolnicy zarzucali, że rząd wydał rozporządzenie dotyczące odstrzału 40 tys. sztuk dzików, które w ogóle nie funkcjonuje.

Posłowie jednak nie poświęcili gościom wiele uwagi, już o godz. 9.50 Przewodniczący Komisji Jarosław Sachajko z Kukiz15, chciał zakończyć obrady Komisji i ogłosić przerwę do piątku gdy Sejm zakończy  głosowania.

Wśród rolników zawrzało, Sławomir Izdebski lider OPZZ i rolnicy z Podlasia zarzucali, że obecny Minister Rolnictwa Krzysztof Jurgiel  i posłowie PiS stali razem z nimi na blokadach, protestowali przeciwko byłemu rządowi razem z rolnikami, a teraz nic nie robią w zakresie złożonych przez siebie obietnic.

Rolnicy i Izdebski zapowiedział blokadę sali i  Sejmu, a nawet powrót na drogi. Po wielu krzykach i nie opuszczeniu sali przez rolników, posłowie ugięli się i przedłużyli prace. Po krótkiej przerwie głos zabrał Zbigniew Babalski wiceminister rolnictwa, który stanął w obronie ministra Jurgiela.

W naciskach i protestach rolników, debata została przedłużona o 2 godziny. Rolnicy mieli 2-3 minuty na wypowiedzenie się w sprawie problemów związanych z Prawem Łowieckim i odszkodowaniami.

5W Sejmie o wstrzymaniu sprzedaży ziemi na 5 lat

W dniu wczorajszym w Sejmie odbyła się debata nad projektem ustawy wstrzymującej sprzedaż ziemi na 5 lat.

Jest to jeden z celów rządowego projektu ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (druk nr 293), który Sejm rozpatrzy w pierwszym czytaniu. Projekt ma wzmocnić ochronę ziemi rolniczej przed spekulacyjnym wykupem przez krajowe oraz zagraniczne osoby fizyczne i prawne, zatrzymać niekorzystny trend w strukturze agrarnej oraz poprawić sytuację ekonomiczną polskich rolników. Rząd podkreśla, że 1 maja 2016 r. przestaje obowiązywać 12-letni okres ochronny na zakup ziemi rolnej przez cudzoziemców. Prawdopodobny jest duży wzrost zainteresowania jej nabyciem przez osoby z krajów UE. Może to dotyczyć zwłaszcza obywateli państw unijnych, w których ceny ziemi rolnej są znacznie wyższe niż w Polsce. Zdaniem rządu obecne przepisy nie chronią wystarczająco skutecznie ziemi rolniczej przed spekulacyjnym wykupem. Niezbędne jest więc wprowadzenie zasad, które zagwarantują zgodne z interesem społecznym wykorzystanie ziemi na cele rolnicze. Brak odpowiednich uregulowań chroniących interesy gospodarstw rodzinnych może doprowadzić np. do wyludniania wsi czy wyprzedaży gospodarstw rolnych. W wielu krajach UE stosuje się regulacje ograniczające swobodę obrotu ziemią rolniczą.

W sejmie o wstrzymaniu sprzedazy ziemi na 5 lat

Zgodnie z projektem, państwowa ziemia rolna będzie pozostawać w dyspozycji Agencji Nieruchomości Rolnych, a podstawowym sposobem jej zagospodarowania będą korzystne dla rolników trwałe dzierżawy, zapewniające jednak właścicielską kontrolę nad sposobem ich zagospodarowania. Sprzedaż nieruchomości (lub ich części) – wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa – będzie wstrzymana przez 5 lat od dnia wejścia w życie przepisów tej ustawy. Zakaz ten nie obejmie m.in.: nieruchomości przeznaczonych na cele inne niż rolne (np. parki technologiczne i przemysłowe, centra biznesowo-logistyczne, inwestycje transportowe, budownictwo mieszkaniowe, itp.), ujęte w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Wśród wyjątków będą też nieruchomości w granicach specjalnych stref ekonomicznych, domy, lokale mieszkalne, budynki gospodarcze, garaże, ogródki przydomowe oraz nieruchomości rolne o powierzchni do 1 ha.

W myśl projektu, zasadniczo nabywcami nieruchomości rolnych będą mogli być tylko rolnicy indywidualni. Wyjątkiem będzie nabywanie ziemi przez osoby bliskie sprzedającemu, jednostki samorządu terytorialnego oraz Skarb Państwa. W przypadku innych podmiotów sprzedaż ziemi musi zostać potwierdzona zgodą prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych. Nowe zasady obrotu nieruchomościami nie będą dotyczyć nabywania ziemi w wyniku dziedziczenia, orzeczenia sądu lub organu egzekucyjnego. Doprecyzowano definicję rolnika indywidualnego, uściślając, że warunek osobistej pracy w gospodarstwie będzie spełniony m.in. gdy osoba podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie, chyba że prowadzone przez nią gospodarstwo nie przekracza 20 ha użytków rolnych.

Rząd wskazuje, że od dłuższego czasu powierzchnia użytków rolnych systematycznie zmniejsza się. Jednym z czynników sprzyjających temu negatywnemu trendowi jest nabywanie nieruchomości rolnych przez osoby, które traktują ziemię jako lokatę kapitału i które w rzeczywistości nie są zainteresowane prowadzeniem produkcji rolniczej. Przeciwdziałaniu traktowania ziemi jako lokaty kapitału ma służyć rozszerzenie kontroli obrotu nieruchomościami rolnymi prowadzonej przez Agencję Nieruchomości Rolnych. Ponadto, projekt przewiduje, że Agencja będzie mogła sprzedać nieruchomości rolne, jeżeli w wyniku tej transakcji łączna powierzchnia użytków rolnych stanowiących własność nabywcy, nie przekroczy 300 ha (limit ten dotyczy również gruntów nabytych kiedykolwiek z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa). Zgodnie z projektem z przetargów ograniczonych wyłączone będą osoby, które kiedykolwiek nabyły z zasobu łącznie co najmniej 300 ha użytków rolnych. W przetargach nie będą mogły też brać udziału osoby mające zobowiązania finansowe wobec Agencji, Skarbu Państwa, ZUS, KRUS i jednostek samorządu terytorialnego.

6Pomnik Chłopa stanął w centrum Warszawy

 

„Pomnik chłopa”: odlana z żywicy rzeźba chłopa siedzącego w pozie Chrystusa Frasobliwego na kance mleka stanęła przy ul. Emilii Plater pod Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

Do Warszawy przyjechał z Krakowa. Projekt artysty Daniela Rycharskiego i kuratora Szymona Maliborskiego jest częścią wystawy „Robiąc użytek”.

Autor Daniel Rycharski

Ur. 1986 w Sierpcu, mieszka i pracuje w Kurówku i Krakowie. Jest autorem filmów, instalacji multimedialnych i obiektów site-specific a także animatorem kultury. Tworzy projekty publiczne w przestrzeni wiejskiej, angażujące lokalną społeczność. W latach 2005 – 2009 tworzył grupę artystyczną ze Sławomirem Shuty. W 2009 roku artysta postanowił wrócić do rodzinnej wsi Kurówko. Zainspirowany opowieściami o fantastycznych istotach zamieszkujących okoliczne lasy, na jednym z domów stworzył mural przedstawiający zwierzę-hybrydę. Projekt zaowocował serią kilkudziesięciu malowideł zwanych potocznie wiejskim street-artem.

pomnik chlopa stanal w cenrum warszawy 2

Projekt Pomnika Chłopa choć inspirowany grafiką autorstwa Albrechta Durera dotyczy w swojej istocie współczesnego obrazu wsi polskiej i jej tożsamości. Niezrealizowana i być może przewrotna w swoim zamierzeniu propozycja niemieckiego artysty przedstawiała pomnikową wersję upamiętnienia Wojen chłopskich z początku XVI w.

7Pomnik chłopa wyrusz w polskę   zobacz film

Ambiwalentny i antypomnikowy charakter tej wizji łamiący wiele ówczesnych konwencji został przez nas potraktowany jako odległy kontekst doskonale nadający się jednak do oddania naszych aktualnych problemów z historią, zwłaszcza spychaną na margines społeczną historią współczesnej wsi. Proces projektowania pomnika odbywał się przy współudziale wielu osób aktywnie zaangażowanych w życie Kurówka oraz pobliskich miejscowości. Na jego ostateczną formę złożyło się wiele spotkań, dyskusji i warsztatów angażujących liczne środowiska.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj