Agri Tydzień 22-28.02.2016. Najważniejsze wydarzenia

1. Do wzięcia 5-krotność dopłat. Zobacz warunki

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazało do uzgodnień projekt rozporządzenia do poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” w ramach PROW 2014-2020.

Co może zyskać przyszły beneficjent. Kwoty i stawki wsparcia.

Roczna stawka pomocy odpowiada 120% rocznej płatności, do otrzymania której beneficjent kwalifikuje się w ramach systemu dla małych gospodarstw. Opisana wyżej stawka pomocy przysługuje za rok, w którym beneficjent trwale przekazuje swoje gospodarstwo, i lata następne, do roku 2020 włącznie. Pomoc wypłaci ARiMR jednorazowo.

Jakie warunki trzeba spełnić żeby dostać pomoc?

Pomoc może być przyznana rolnikowi, który w chwili składania wniosku o przyznanie pomocy kwalifikował się od przynajmniej jednego roku do uczestniczenia w systemie dla małych gospodarstw, ustanowionym zgodnie z tytułem V rozporządzenia ws. płatności bezpośrednich, i który w drodze sprzedaży lub darowizny trwale przekaże swoje gospodarstwo rolne innemu rolnikowi.

Po przekazaniu gospodarstwa beneficjent nie będzie podlegał ubezpieczeniu społecznemu rolników w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Gospodarstwo przejmujące grunty od beneficjenta musi posiadać lub osiągnąć, po przejęciu gruntów od beneficjenta działania, co najmniej wielkość odpowiadającą:
– średniej wielkości gospodarstwa w Polsce lub
– średniej wielkości gospodarstwa w danym województwie, jeśli średnia powierzchnia gospodarstw w danym województwie jest większa niż średnia wielkość gospodarstwa w Polsce.

Warunkiem uzyskania najkorzystniejszego wsparcia, tj. w wysokości 5-letnich płatności dla małych gospodarstw jest możliwe, gdy przekazanie gospodarstwa nastąpi w 2016 r.

Po odpowiednich uzgodnieniach projekt zostanie podpisany przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Cała treść projektu tutaj – projetk rozporządzenia MRiRW

2. Nawet 400 zł dodatku dla emeryta i rencisty z KRUS

Kasa przekazała informacje, że w marcowych bądź kwietniowych terminach płatności emerytur i rent, poza waloryzacją świadczeń emerytalno-rentowych, uprawnieni świadczeniobiorcy KRUS otrzymają z urzędu (tj. bez konieczności składania wniosku) jednorazowy dodatek pieniężny. Dodatek zostanie wypłacony jednorazowo, a zatem jego przyznanie nie zwiększy wysokości emerytury lub renty otrzymywanej w kolejnych miesiącach.

Komu przysługuje jednorazowy dodatek pieniężny?

Jednorazowy dodatek pieniężny przysługuje osobom, które w dniu 29 lutego 2016 r. mają prawo do świadczeń emerytalno-rentowych, o których mowa w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2015 r. poz. 704 z późn. zm.) oraz do okresowej emerytury rolniczej, o której mowa w ustawie z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r. poz. 637), jeżeli wysokość tych świadczeń nie przekracza, na dzień 29 lutego 2016 r., kwoty 2000,00 zł (dwa tysiące złotych) miesięcznie.

Jak ustala się wysokość świadczeń na dzień 29 lutego 2016 r.?

Przy ustalaniu wysokości świadczenia uwzględnia się kwotę świadczenia brutto łącznie z dodatkiem pielęgnacyjnym, dodatkiem dla sierot zupełnych oraz innymi dodatkami lub świadczeniami pieniężnymi przysługującymi na podstawie odrębnych przepisów, które są wypłacane przez organy emerytalno-rentowe w wysokości ustalonej przed dokonaniem potrąceń i egzekucji oraz zmniejszenia, a także przed dokonaniem zawieszenia części uzupełniającej emerytury lub renty w związku z niezaprzestaniem prowadzenia działalności rolniczej.

W przypadku, gdy osoba uprawniona pobiera więcej niż jedno świadczenie, przy ustalaniu wysokości świadczeń na dzień 29 lutego 2016 r. przyjmuje się sumę przysługujących świadczeń. Osobie, która ma prawo do kilku świadczeń, przysługuje tylko jeden jednorazowy dodatek pieniężny.

UWAGA:
Osobom pobierających jednocześnie emeryturę z ZUS i z KRUS jednorazowy dodatek pieniężny zostanie wypłacony przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który jako podstawę do ustalenia wysokości jednorazowego dodatku pieniężnego będzie przyjmował łączną kwotę emerytur (wraz z dodatkami) wypłacanych przez KRUS i ZUS.

Do renty rodzinnej, do której jest uprawniona więcej niż jedna osoba, przysługuje jeden jednorazowy dodatek pieniężny, w wysokości proporcjonalnej do liczby osób uprawnionych do tej renty na dzień 29 lutego 2016 r.
W przypadku, gdy osobie uprawnionej do renty rodzinnej przysługuje renta socjalna, przy ustalaniu kwoty łącznego świadczenia przyjmuje się sumę renty rodzinnej i renty socjalnej.

Wysokość jednorazowego dodatku pieniężnego

Jednorazowy dodatek pieniężny przysługuje w wysokości:

 • 400,00 zł – jeżeli świadczenie lub suma świadczeń przysługujących osobie uprawnionej nie przekracza kwoty 900,00 zł;
 • 300,00 zł – jeżeli świadczenie lub suma świadczeń przysługujących osobie uprawnionej wynosi powyżej 900,00 zł, nie więcej jednak niż 1.100,00 zł;
 • 200,00 zł – jeżeli świadczenie lub suma świadczeń przysługujących osobie uprawnionej wynosi powyżej 1.100,00zł, nie więcej jednak niż 1.500,00 zł;
 • 50,00 zł – jeżeli świadczenie lub suma świadczeń przysługujących osobie uprawnionej wynosi powyżej 1.500,00 zł, nie więcej jednak niż 2.000,00 zł.

3. Nowy, nieoprocentowany kredyt dla rolników

Rolnicy, którzy czekają na wypłatę płatności bezpośrednich za 2015 rok będą mogli starać się o przyznanie nieoprocentowanego kredytu na sfinansowanie kosztów prowadzenia produkcji, np. zakup nawozów, środków ochrony roślin lub paliwa. Kredyty takie będą dostępne w bankach współpracujących z ARiMR, które podpiszą stosowne aneksy.

Całość oprocentowania kredytu zapłaci Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Rolnik poniesie wyłącznie koszty prowizji, które wyniosą 0,25% kwoty kredytu. Pomoc ARiMR będzie udzielana w formule de minimis w rolnictwie co oznacza m.in, że wysokość dopłat do oprocentowania kredytu nie będzie mogła przekroczyć wolnego limitu tej pomocy na jedno gospodarstwo rolne, tj. równowartości 15 000 EUR w okresie trzech lat. Producent rolny będzie zobligowany do spłacenia  kredyt w terminie ustalonym z bankiem, ale nie później niż do 14 lipca 2016 r.

Warunkiem ubiegania się o kredyt na sfinansowanie kosztów prowadzenia produkcji rolnej będzie dołączenie do wniosku o kredyt zaświadczenia wydanego przez kierownika biura powiatowego ARiMR, właściwego ze względu na miejsce złożenia wniosku o przyznanie jednolitej płatności obszarowej za 2015 rok,  w którym wskaże on kwotę, do wysokości której może być udzielony kredyt. O takie zaświadczenie będzie można ubiegać się od 26 lutego br., tj.  od wejścia w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2016 r.

Kwota kredytu który może otrzymać rolnik, wskazana w zaświadczeniu wydanym przez kierownika biura powiatowego ARiMR, obliczana jest jako iloczyn stawki jednolitej płatności obszarowej za 2015 r., tj. 453,70 zł za 1 ha, oraz powierzchni działek rolnych, do których producent rolny ubiega się o przyznanie płatności JPO. Maksymalna wysokość takiego kredytu może wynieść 636720 zł i będzie pomniejszona o kwotę zaliczki na poczet jednolitej płatności obszarowej, które ARiMR wypłacała od 16 października do 30 listopada 2015 r.

Zainteresowany takim kredytem rolnik, musi złożyć w swoim biurze powiatowym, wniosek o wydanie zaświadczenia, w którym wskazana zostanie kwota, do wysokości której może być udzielony kredyt. Dla ułatwienia wzór wniosku będzie dostępny w biurach powiatowych ARiMR oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej Agencji. Następnie po uzyskaniu zaświadczenia rolnik przedkłada je w banku wraz z wnioskiem o kredyt oraz oświadczeniami określonymi w zasadach udzielania tych kredytów i innymi dokumentami wymaganymi przez banki.

Zaciągając kredyt należy jednak pamiętać, że poza koniecznością jego spłaty, bank może zobowiązać kredytobiorcę do ustanowienia odpowiedniego zabezpieczenia, które może mieć różną formę, np.: weksel, pełnomocnictwo do rachunku, poręczenie, hipoteka czy zastaw.

Nowa, nieoprocentowana dla producenta rolnego, linia kredytowa będzie finansowana przez banki z ich własnych środków w ramach umów zawartych z ARiMR w zakresie udzielania kredytów preferencyjnych. Aneksy wprowadzające zapisy w zakresie stosowania pomocy zostały przekazane do następujących banków:

 1. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
 2. SGB-Bank S.A.
 3. Krakowski Bank Spółdzielczy S.A.
 4. Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
 5. Raiffeisen Bank Polska S.A.
 6. Bank Zachodni WBK S.A.
 7. Pekao S.A.

4. Kto zapłaci za szkody łowieckie wg. nowych przepisów

Szkody wyrządzone m.in. przez dziki i sarny oraz podczas polowań pokryje Skarb Państwa – o takiej treści zamieszczono komunikat na stronie Sejmu.

Jak napisano – To podstawowe założenie poselskiego projektu zmian w Prawie łowieckim (druk nr 219). Projekt przewiduje, że szkody wyrządzane w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny oraz szkody poniesione podczas polowania będą pokrywane przez Skarb Państwa. Będzie to zadanie wojewody właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody.

Dotychczas do wypłaty odszkodowań zobowiązani byli dzierżawcy lub zarządcy obwodów łowieckich. Projekt określa tryb dokonywania oględzin i szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych oraz ustalania wysokości odszkodowań. Wysokość odszkodowania będzie ustalana w drodze decyzji administracyjnej przez wojewodę, na podstawie protokołu sporządzonego po zakończeniu oględzin i oszacowaniu szkód oraz opinii rzeczoznawcy – jeżeli została sporządzona.

W celu zapewnienia finansowania szkód łowieckich projekt przewiduje utworzenie Funduszu Odszkodowawczego, którego dysponentem będzie wojewoda. Środki będą pochodzić ze składek wnoszonych przez zarządców lub dzierżawców obwodów łowieckich, darowizn i zapisów oraz dotacji z budżetu państwa. Projektowane rozwiązania mają wejść w życie 1 czerwca 2016 r. Projekt wpłynął do Sejmu z inicjatywy grupy posłów KP Prawo i Sprawiedliwość. W pracach nad projektem wnioskodawców reprezentuje poseł Robert Telus – czytamy w komunikacie.

Jednak czy do końca można z tym się zgodzić? Raczej nie. W projekcie zaproponowano, że tworzy się Państwowy Fundusz Odszkodowawczy, a składki będą pochodziły z:

 • rocznych składek wnoszonych przez dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich;
 • darowizn i zapisów;
 • dotacji z budżetu państwa;
 • innych dochodów uzyskanych na rzecz tego Funduszu.

Jaką kwotą nowy Fundusz zasili państwo, tego nikt jeszcze nie jest w stanie określić.

W dniu dzisiejszym w Sejmie odbędzie się pierwsze czytanie projektu ustawy.

5. Nowe ciągniki rolnicze – wyjątkowo słaby styczeń

Początek roku na rynku nowych traktorów nie zapowiada dobrych zmian. W styczniu zarejestrowano zaledwie 469 szt., czyli o blisko 63 proc. mniej niż w grudniu i 27 proc. mniej niż w analogicznym miesiącu roku 2015. To najsłabszy wynik od wielu lat – informuje agencja Martin & Jacob monitorująca rynek rolniczy.

Pierwszy miesiąc nowego roku nie był pomyślny dla producentów ciągników rolniczych. Spadki odczuli niemal wszyscy. – Obecny wynik jest na pewno najgorszym od czasu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, a więc od 2004 r. Składa się na niego wiele czynników, są to m.in. niskie ceny w skupach i brak dotacji na zakup ciągników. W marcu kończy się kolejna tura naborów w ramach PROW, jednak nie wiadomo, kiedy pieniądze pojawią się na rynku. W obecnej sytuacji potrzeba jest reakcja producentów: przede wszystkim obniżenie cen i uruchomienie atrakcyjnych programów finansowania fabrycznego, które mogą skłonić rolników do inwestowania w tym trudnym okresie – mówi Mariusz Chrobot z firmy Martin & Jacob.

Liderzy z Czech

W pierwszym miesiącu roku liderem rynku został Zetor. Zarejestrowano 77 ciągników tego producenta, czyli o 67 proc. mniej niż w grudniu i 39 proc. mniej niż w analogicznym miesiącu roku 2015. Na drugim miejscu z wynikiem 66 sprzedanych szt. uplasował się New Holland. Taki wynik oznacza, że w porównaniu ze styczniem ubiegłego roku zarejestrowano o 33 proc. mniej niebiesko-białych ciągników. Podium ex aequo zamykają Kubota i John Deere. Obie marki wypuściły na rynek po 45 nowych traktorów.

Tym razem Proxima 90

W styczniowym zestawieniu modeli króluje Zetor Proxima 90, na zakup którego zdecydowało się 24 rolników. Jest to wynik o 3 szt. wyższy od odnotowanego przez ten sam traktor w analogicznym okresie roku 2015. Wiceliderem został Ursus C 380 – w sumie sprzedano 21 szt. tego konkretnego modelu. Na najniższym stopniu podium z wynikiem 17 rejestracji uplasował się Farmtrac 675DTN. W porównaniu ze styczniem ubiegłego roku sprzedaż tego modelu wzrosła o blisko 467 proc.

Mazowsze na topie

W regionach bez większych zmian. Pierwsze miejsce niemal tradycyjnie przypadło Mazowszu. Zarejestrowano tam 93 nowe ciągniki, co jest wynikiem o 24 proc. gorszym od ubiegłorocznego. Wiceliderem zestawienia pozostaje Wielkopolska, w której zarejestrowano 56 szt., a więc o blisko 47 proc. mniej niż w analogicznym okresie roku 2015. Podium z wynikiem 36 rejestracji zamyka woj. lubelskie. Lubuszanie nabyli w omawianym miesiącu 36 nowych ciągników, czyli o 25 proc. mniej niż w styczniu ubiegłego roku.

Sprzedaż nowych ciągników rolniczych w styczniu 2016 (mierzona liczbą rejestracji)

Marka Liczba ciągników rolniczych w styczniu Udział rynkowy % Zmiana proc. w stosunku do 2015 r. [Sty16-Sty15]
ZETOR 77 16,42% -39,37%
NEW HOLLAND 66 14,07% -33,33%
JOHN DEERE 45 9,59% -47,67%
KUBOTA 45 9,59% -2,17%
CASE IH 35 7,46% -14,63%
URSUS 32 6,82% 39,13%
FARMTRAC 31 6,61% 34,78%
DEUTZ-FAHR 30 6,40% -50,00%
VALTRA 21 4,48% -16,00%
CLAAS 15 3,20% 0,00%
POZOSTAŁE 72 15,35% -24,21%
469 100,00% -26,72%

 

Sprzedaż nowych ciągników rolniczych od stycznia do grudnia 2016 (mierzona liczbą rejestracji)

Marka Liczba ciągników rolniczych od początku roku Udział rynkowy % Zmiana proc. w stosunku do 2015 r. [narastająco od początku r.]
ZETOR 77 16,42% -39,37%
NEW HOLLAND 66 14,07% -33,33%
JOHN DEERE 45 9,59% -47,67%
KUBOTA 45 9,59% -2,17%
CASE IH 35 7,46% -14,63%
URSUS 32 6,82% 39,13%
FARMTRAC 31 6,61% 34,78%
DEUTZ-FAHR 30 6,40% -50,00%
VALTRA 21 4,48% -16,00%
CLAAS 15 3,20% 0,00%
POZOSTAŁE 72 15,35% -24,21%
469 100,00% -26,72%

 

6. ARR: Nadzwyczajne wsparcie – najczęściej zadawane pytania

Ogromne zainteresowanie mechanizmem „Nadzwyczajnego Wsparcia w sektorze mleka i wieprzowiny” w ciągu ostatniego tygodnia sprawiło, że ARR odebrała tysiące telefonów. Agencja w celu usprawnienia obsługi zwiększyła zespół konsultantów. Opracowała również najczęściej zadawane pytania:

ARR, zachęca do kontaktu z Telefonicznym Punktem Informacyjnym

22 661 72 72

Przed połączeniem prosimy o zapoznanie się z informacjami o wsparciu w sektorze mleka i wieprzowiny:

ARR już przyjmuje wnioski – pobierz i wyślij

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj