Agri Tydzień 29.02-06.03.2016. Rolnicze wydarzenia minionego tygodnia

1. Nowy nieoprocentowany kredyt już dostępny

Rolnicy, którzy czekają na wypłatę płatności bezpośrednich za 2015 rok mogą starać się o przyznanie nieoprocentowanego kredytu na sfinansowanie kosztów prowadzenia produkcji, np. zakup nawozów, środków ochrony roślin lub paliwa. Kredyty takie dostępne są, na razie, w trzech bankach współpracujących z ARiMR. Są to:

 1. Bank BGŻ BNP Paribas S.A.;
 2. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (Bank zrzeszający Banki Spółdzielcze),
 3. SGB-Bank S.A. (Bank zrzeszający Banki Spółdzielcze)Krakowski Bank Spółdzielczy S.A.,
 4. Krakowski Bank Spółdzielczy S.A.

Agencja oczekuje, że pozostałe cztery banki: Krakowski Bank Spółdzielczy S.A.; Raiffeisen Bank Polska S.A.; Bank Zachodni WBK S.A. i Pekao S.A. wkrótce podpiszą stosowne aneksy oferujące rolnikom taki kredyt.

Skorzystanie przez rolników z kredytu na sfinansowanie kosztów prowadzenia produkcji, jest możliwe dzięki wejściu w życie 26 lutego br. znowelizowanego rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 170). Zmiana polega na wprowadzeniu możliwość udzielania kredytów bankowych na sfinansowanie kosztów prowadzenia produkcji rolnej producentom rolnym, którzy złożyli wnioski o jednolitą płatność obszarową za 2015 rok.

Zgodnie z zapisami tego rozporządzenia całość oprocentowania kredytu zapłaci Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Rolnik poniesie wyłącznie koszty prowizji, które wyniosą 0,25% kwoty kredytu. Pomoc ARiMR będzie udzielana w formule de minimis w rolnictwie co oznacza m.in, że wysokość dopłat do oprocentowania kredytu nie będzie mogła przekroczyć wolnego limitu tej pomocy na jedno gospodarstwo rolne, tj. równowartości 15 000 EUR w okresie trzech lat. Producent rolny będzie zobligowany do spłacenia  kredyt w terminie ustalonym z bankiem, ale nie później niż do 14 lipca 2016 r.

Warunkiem ubiegania się o kredyt na sfinansowanie kosztów prowadzenia produkcji rolnej będzie dołączenie do wniosku o kredyt zaświadczenia wydanego przez kierownika biura powiatowego ARiMR, właściwego ze względu na miejsce złożenia wniosku o przyznanie jednolitej płatności obszarowej za 2015 rok,  w którym wskaże on kwotę, do wysokości której może być udzielony kredyt. O takie zaświadczenie będzie można ubiegać się od 26 lutego br., tj.  od wejścia w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2016 r.

Kwota kredytu który może otrzymać rolnik, wskazana w zaświadczeniu wydanym przez kierownika biura powiatowego ARiMR, obliczana jest jako iloczyn stawki jednolitej płatności obszarowej za 2015 r., tj. 453,70 zł za 1 ha, oraz powierzchni działek rolnych, do których producent rolny ubiega się o przyznanie płatności JPO. Maksymalna wysokość takiego kredytu może wynieść 636720 zł i będzie pomniejszona o kwotę zaliczki na poczet jednolitej płatności obszarowej, które ARiMR wypłacała od 16 października do 30 listopada 2015 r.

2. Ponad 20 tys. wypadków w rolnictwie, 63 śmiertelne

W 2015 roku zgłoszono do Oddziałów Regionalnych i Placówek Terenowych KRUS 20 154 wypadki, o 1 785 mniej (8,1%) niż w 2014 roku. Za wypadki przy pracy rolniczej, w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, uznano 18 814 zdarzeń – o 1 795 (8,7%) mniej niż w poprzednim roku.

Wypłacono 14 380 jednorazowych odszkodowań z tytułu uszczerbku na zdrowiu lub śmierci wskutek wypadku przy pracy rolniczej, tj. o 1 269 (8,1%) mniej niż w 2014 roku.

Najwięcej osób zostało poszkodowanych wskutek wypadków z grup:
„upadek osób” – 6 778 poszkodowanych, co stanowiło 47,1% wszystkich wypłaconych jednorazowych odszkodowań,
„pochwycenia, uderzenia przez ruchome części maszyn i urządzeń” – 1 892 poszkodowanych, tj. 13,2% wypadków,
„uderzenie, przygniecenie bądź pogryzienie przez zwierzęta” – 1 782 poszkodowanych, tj. 12,4% wypadków.

W większości przypadków (63,7% zakończonych wypłatą jednorazowych odszkodowań) orzeczono uszczerbek na zdrowiu nie przekraczający 5%.

W 2015 r. odnotowano 63 wypadki śmiertelne, o 14 (18,2%) mniej niż w poprzednim roku, gdzie było ich 77, tyle samo co w 2013 roku.

Liczba wypadków śmiertelnych, zakończonych wypłatą jednorazowych odszkodowań,zmniejszyła się w ciągu ostatnich dziesięciu lat o 65  – ze 128 w roku 2005 – do 63 w 2015 roku. Wypadki śmiertelne stanowiły 0,49% wszystkich wypadków zakończonych wypłatą świadczeń. Częstotliwość tych wypadków wynosiła 5,3 na 100 000 ubezpieczonych.

wypadki smiertelne w rolnictwie

Jak podaje KRUS najwyższą wypadkowość w 2015 r. odnotowano w województwach: warmińsko-mazurskim (14,9), podlaskim (12,2), wielkopolskim (12,1) i lubelskim (12,0), a najniższą w województwach: opolskim (6,2), śląskim (7,1) i zachodniopomorskim (7,6).

3. Producenci mleka złożyli w ARR 8 416 wniosków

W okresie 18.02 – 18.03.2016 r. producenci mleka mogą składać wnioski o udzielenie wsparcia w ramach tymczasowej nadzwyczajnej pomocy dla rolników w sektorach hodowlanych w oddziale terenowym ARR właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta. Zobacz również: ARR: 6 043 wniosków od producentów świń.

Wsparcie przysługuje rolnikom, którzy w roku kwotowym 2014/2015 wprowadzili do obrotu mleko w ilości nie mniejszej niż 15 tys. kg oraz w dniu złożenia wniosku o udzielenie wsparcia posiadali co najmniej 3 krowy typu użytkowego: mleczny lub kombinowany, w wieku przekraczającym 24 miesiące, zgłoszone do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt. Wsparcia udziela się do maksymalnej wysokości dostaw nie większej niż 300 tys. kg.

Do 25 lutego 2016 r. do ARR wpłynęło 8 416 wniosków o udzielenie wsparcia w sektorze mleka, w tym w woj. podlaskim – 2 101, mazowieckim – 1 371, warmińsko- -mazurskim – 951 i kujawsko – pomorskim 917 wniosków

4. Od 1 marca można stosować nawozy naturalne

Nawozy naturalne w postaci płynnej lub stałej, (obornik, gnojówka, gnojowica) można stosować w terminie od 1 marca do 30 listopada. 

Wyjątek stanowią uprawy pod osłonami, gdzie takie nawozy możemy stosować cały rok. (Dz. U. 2007 nr 147 poz. 1033). Nie dotyczy to również rolników gospodarujących na obszarach OSN (obszary szczególnie narażone na zanieczyszczenia związkami azotu).Zgodnie z założeniami programów działań dla OSN nawozy naturalne można stosować jedynie do 15 listopada. 

Dodatkowo nawozów naturalnych nie wolno stosować:

 • na glebach zalanych wodą oraz przykrytych śniegiem lub zamarzniętych do głębokości 30 cm, oraz podczas opadów deszczu,
 • płynnych nawozów naturalnych (gnojowica, gnojówka) na glebach bez okrywy roślinnej, położonych na stokach o nachyleniu większym niż 10 proc.,
 • płynnych nawozów naturalnych (gnojowica, gnojówka) podczas wegetacji roślin przeznaczonych do bezpośredniego spożycia przez ludzi.

Na OSN stosuje się  następujące zasady nawożenia:

 • nawożenie stosuje się w okresach i w warunkach, gdy nie ma zagrożenia, że zawarte w nich składniki mineralne, szczególnie związki azotu, będą wymywane do wód gruntowych lub zmywane do wód powierzchniowych w stopniu powodującym zagrożenie dla wód, a w konsekwencji ich zanieczyszczenie;
 • nawozy naturalne i organiczne na gruntach ornych stosuje się w okresie od dnia 1 marca do dnia 15 listopada;
 • nawozy płynne naturalne na łąkach trwałych i pastwiskach trwałych stosuje się od dnia 1 marca do dnia 15 sierpnia;
 • nawozy stałe naturalne stosuje się:- na łąkach trwałych od dnia 1 marca do dnia 30 listopada; – na pastwiskach trwałych od dnia 1 marca do dnia 15 kwietnia i od dnia 15 października do dnia 30 listopada;
 • zakazuje się nawożenia na glebach zamarzniętych powierzchniowo;
 • nawożenia nie stosuje się przez cały rok na glebach nieuprawianych, w tym na ugorach.

Przy użytkowaniu zmiennym (kośno-pastwiskowym) i przy wypasie kwaterowym stosuje się obniżoną dawkę azotu w ilości do 85 kg N/ha/rok z nawozów płynnych naturalnych, bezpośrednio po pokosie/wypasie, ale nie później niż do dnia 15 sierpnia.

Nawozy azotowe mineralne stosuje się:

 • na gruntach ornych i w uprawach wieloletnich od dnia 1 marca do dnia 15 listopada;
 • na łąkach trwałych i pastwiskach trwałych od dnia 1 marca do dnia 15 sierpnia.

Najlepszym terminem aplikacji nawozów naturalnych jest jesień. Wówczas – do wiosny – obornik, oczywiście pod warunkiem sprzyjających warunków wilgotnościowych, dobrze się rozłoży w glebie. W okresie wiosennym można stosować obornik, ale w mniejszych dawkach, powinien być dobrze przefermentowany, gdyż nie rozłożony może utrudniać kiełkowanie roślin. Pełną dawkę obornika najlepiej jest zastosować jesienią, pod orkę zimową.  W terminie wiosennym do nawożenia przedsiewnego roślin zaleca się stosować  gnojowicę i gnojówkę.

Zarówno gnojowica, jak i gnojówka znacznie różnią się działaniem od obornika. Ich nawozowe działanie jest dużo szybsze niż obornika, ponieważ większość substancji nawozowych znajduje się w formie mineralnej. Azot z tych nawozów jest więc lepiej wykorzystywany niż z obornika. Jednak należy liczyć się z tym, że podczas stosowania nawozów naturalnych dochodzi do dużych strat azotu w formie amoniaku. Z tego względu należy najlepiej stosować je  metoda bezpośredniej iniekcji do gleby, a w przypadku stosowania powierzchniowego  szybko przykryć glebą. Fosfor i potas w gnojowicy są tak samo dostępne dla roślin, jak z nawozów mineralnych. Tak też jest w przypadku potasu z gnojówki.

5. Nie czekaj z zakupem. ON drożeje na stacjach

Jak podaje Polska Izba Paliw Płynnych dziś w polskich rafineriach Pb95 tanieje średnio 40 zł/m3 (Pb98 36 zł/m3), a ON drożeje 16 zł/m3 netto (ONG – olej napędowy do celów grzewczych +22 zł/m3). Jednak między 12 lutego a 1 marca wzrosty cen benzyny w hurcie wyniosły o 81 zł/m3, a oleju napędowego 129 zł/m3.

Średnie ceny detaliczne paliw na terenie Polski 2 marca 2016 r. ukształtowały się na poziomie: 3,73 zł/l olej napędowy; 3,94 zł/l benzyna 95-oktanowa i 1,69 zł/l autogaz*. Prze ostatnie 7 dni (od 24 lutego) ON zdrożał 4 gr/l, a benzyna 2 gr/l.

W połowie 9. tygodnia 2016 r. najtańszy olej napędowy mają stacje w woj. śląskim: 3,67 zł/l (+3 gr/l od 24 lutego). Najdroższy opolskie: 3,80 zł/l (+7 gr/l ). Największe zmiany ostatniego tygodnia to dolnośląskie: +9 gr/l przy średniej 3,75 zł/l.

W woj. dolnośląskim sprzedają z kolei najtańszą benzynę: średnia 3,90 zł/l (+5 gr/l przez ostatnie 7 dni – to zarazem największe zmiany tego tygodnia); a w zachodniopomorskim najdroższą: 3,98 zł/l (+1 gr/l).

Podkarpackie to z kolei najtańszy autogaz: 1,64 zł/l (-6 gr/l dni – to zarazem największe zmiany tego tygodnia). Najdroższe jest to alternatywne paliwo tradycyjnie przy zachodniej granicy – w woj. lubuskim: 1,80 zł/l (-1 gr/l).

6. Zmiany w „Modernizacji..” nowy termin na dołączenie pozwolenia

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazało do uzgodnień projekt zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Ministerstwo Rolnictwa projektem rozporządzenia, chce zmienić termin na usunięcie braków formalnych w złożonych wnioskach w listopadzie 2015 r. Nabór dotyczył schematu na udzielenie wsparcia dla projektów w zakresie budowy budynków inwentarskich.

Od dłuższego czasu część rolników informowała, że ma trudności z uzyskaniem odpowiednich dokumentów i pozwoleń. W momencie weryfikacji wniosków przez ARiMR po stwierdzeniu braku m.in. załączników, ARiMR wystawia bezwzględny 14 dniowy termin na usunięcie braków we wniosku, po tym terminie następuje odmowa płatności.

Wyjątkowo resort rolnictwa wydłuża termin na usunięcie wszystkich braków do końca naboru nowych wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych”, który ma odbyć się w okresie od 31 marca do 29 kwietnia 2016 r. Zobacz także: „Modernizacja gospodarstw..” ruszy już za miesiąc.

screenshot-legislacja.rcl.gov.pl 2016-03-02 18-03-26

Poniżej zamieszczamy cały projekt rozporządzenia udostępnionego przez MRiRW.

projekt rozporządzenia

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj