Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wydał 4 zarządzenia w sprawie wprowadzenia odstępstw od wybranych zakazów obowiązujących w stosunku do bobra europejskiego. Projekty zarządzeń zostały przygotowane z uwagi na znacząco rosnącą liczbę szkód wyrządzanych przez bobry oraz wysokość odszkodowań wypłacanych przez Skarb Państwa.

Są także wynikiem porozumienia zawartego między Generalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska a Przewodniczącym Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego w sprawie wprowadzenia do stosowania instrukcji określającej reguły postępowania przy ograniczaniu liczebności bobra europejskiego i mają na celu zmniejszenie skali szkód wyrządzanych co roku przez osobniki tego gatunku.

W ciągu ostatnich 6 lat wartość wypłaconych z budżetu Skarbu Państwa odszkodowań w województwie mazowieckim wzrosła blisko 7-krotnie, a liczba zgłoszeń ponad 4-krotnie. W 2015 r. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie w wyniku analizy 1215 zgłoszeń wypłaciła odszkodowania na kwotę ponad 5,86 mln zł, podczas gdy w 2009 r. wpłynęło 297 zgłoszeń a wysokość odszkodowań wynosiła nieco ponad 855 tys. zł.

Obserwowany w ostatnim dziesięcioleciu znaczny wzrost populacji bobrów, obok pozytywnych efektów w postaci tworzenia nowych wilgotnych i bagiennych siedlisk, małych zbiorników wodnych, przyczynił się także do powstawania coraz większych szkód w gospodarce człowieka. Terenami szczególnie narażonymi na szkodliwą działalność bobrów są obszary wokół niektórych cieków wodnych i wód stojących, gdzie obwałowania oraz inne urządzenia hydrotechniczne, wpływające na stan bezpieczeństwa powodziowego, doznają istotnych uszkodzeń ze strony tych zwierząt.

Obecnie w wielu rejonach doszło do przegęszczenia populacji, co powoduje, że młode osobniki tego gatunku zajmują siedliska przekształcone i zagospodarowane przez człowieka jeszcze do niedawna uznawane za nieodpowiednie. Są to np. płytkie rowy melioracyjne,  przydrożne rowy, obszary miejskie, sztuczne zbiorniki wodne a nawet fragmenty kanalizacji burzowej.

Bóbr jest gatunkiem, który potrafi w znacznym stopniu przekształcać środowisko wokół siebie. W przypadku obszarów gospodarowanych przez ludzi wiąże się to z niszczeniem upraw, sadów, grobli stawowych, ale również dróg, nasypów kolejowych i mostów, co stwarza zagrożenie bezpieczeństwa powszechnego.

Populacja bobra w województwie mazowieckim szacowana jest na około 17 000 osobników, jednak wobec wyraźnej tendencji wzrostowej, potwierdzonej liczbą wniosków oraz obserwacjami podczas wizji terenowych, jest ona zaniżona.  Maksymalna liczba bobrów, które mogą zostać objęte redukcją w ciągu 3 lat w ramach realizacji wszystkich 4 zarządzeń na terenie województwa mazowieckiego wynosi  2141. Oznacza to, że w skali roku redukowana część populacji to mniej niż roczny przyrost naturalny, który wynosi 10%, co nie wpłynie na stan zachowania gatunku.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię