UOKiK wystosował zastrzeżenia wobec koncentracji polegającej na przejęciu przez Cargill Poland kontroli nad spółką Dossche

Zarówno Cargill Poland, jak i Dossche prowadzą działalność w zakresie produkcji i sprzedaży mieszanek paszowych (pasz pełnoporcjowych, koncentratów, preparatów mlekozastępczych) oraz mieszanek mineralno-witaminowych, przeznaczonych do karmienia zwierząt.

Prezes UOKiK przeprowadził w tej sprawie badanie rynku, którym objął konkurentów uczestników koncentracji, łącznie około 60 podmiotów. Przeprowadzone postępowanie wykazało, że mieszanki paszowe przeznaczone dla bydła, trzody oraz drobiu nie są substytutami i należy analizować je odrębnie. Wynika to z obowiązujących przepisów,  które ograniczają możliwość produkcji pasz dla bydła oraz trzody i drobiu w tych samych zakładach, składu mieszanek paszowych dla poszczególnych zwierząt, różnych odbiorcy oraz odmiennych zastosowań. Z przeprowadzonego badania wynika również, że zdecydowana większość sprzedaży mieszanek paszowych jest realizowana na ograniczonym obszarze od zakładu produkcyjnego (od 120 km w przypadku pasz dla drobiu do 180 km dla bydła,) co uzasadnia traktowanie tych rynków jako lokalnych.

W opinii UOKiK koncentracja może doprowadzić do istotnego ograniczenia konkurencji na lokalnych rynkach sprzedaży pasz dla drobiu wyznaczonym obszarem o promieniu do 120 km od jednego z zakładów wytwórczych Dossche oraz na lokalnym rynku sprzedaży pasz dla bydła wyznaczonym obszarem o promieniu do 180 km od tego zakładu. Łączny udział uczestników koncentracji na tych rynkach znacznie przekracza 40 procentowy próg, z którym ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów wiąże posiadanie pozycji dominującej.

W sprawach, w których istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo istotnego ograniczenia konkurencji na rynku w wyniku dokonania koncentracji, Prezes Urzędu przedstawia przedsiębiorcy lub przedsiębiorcom uczestniczącym w koncentracji zastrzeżenia wobec tej transakcji. Przedstawienie zastrzeżeń wymaga uzasadnienia.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj