Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska, w tym przeciwdziałać zniesieniu na obszary i obiekty niebędące celem zabiegu z zastosowaniem tych środków.

Użytkownicy profesjonalni środków ochrony roślin muszą uwzględniać wymogi integrowanej ochrony roślin. Przed zastosowaniem chemicznej ochrony roślin należy wykorzystać wszelkie inne dostępne działania i metody ochrony przed agrofagami, aby ograniczyć stosowane pestycydów tj.:

  • stosować właściwy płodozmian,
  • wykorzystywać odpowiednie odmiany,
  • przestrzegać optymalnych terminów siewu i sadzenia,
  • stosować właściwą agrotechnikę i nawożenie oraz
  • zapobiegać rozprzestrzenianiu się organizmów szkodliwych.

Obligatoryjne należy również chronić organizmy pożyteczne oraz stwarzać im sprzyjające warunki. Zastosowanie chemicznej ochrony roślin powinno być poprzedzone działaniami monitoringowymi w uprawie oraz podparte odpowiednimi instrumentami naukowymi i doradztwem.

Jakie środki ochrony roślin można stosować?

Do ochrony upraw można stosować wyłącznie środki ochrony roślin dopuszczone do obrotu i stosowania na podstawie wydanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zezwoleń lub pozwoleń na handel równoległy. Ich wykaz znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Jedną z podstawowych czynności, które powinien wykonać użytkownik profesjonalny, przed aplikacją środków ochrony roślin, to zapoznać się z etykietą środka i postępować zgodnie z jej zapisami.

Kto posiada uprawnienia do stosowania środków ochrony roślin?

Osoby stosujące środki ochrony roślin muszą odbyć szkolenia potwierdzone aktualnym, na czas wykonywania zabiegów, zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin lub doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin, lub integrowanej produkcji roślin, lub posiadać inny dokument potwierdzający uprawnienia do stosowania pestycydów.

Jakim sprzętem można stosować środki ochrony roślin?

Posiadacze sprzętu do stosowania środków ochrony roślin mają obowiązek przeprowadzania kalibracji oraz okresowych badań potwierdzających sprawność techniczną sprzętu. Pierwsze badanie nowego sprzętu przeprowadza się nie później niż po upływie 5 lat od dnia jego nabycia.

Stosowanie środków ochrony roślin przy wykorzystaniu niesprawnego sprzętu stwarza ryzyko powstania skażeń punktowych oraz naraża zdrowie operatora i konsumenta.

Czy należy dokumentować wykonane zabiegi?

Użytkownik profesjonalny jest zobligowany do prowadzenia i przechowywania przez 3 lata dokumentacji dotyczącej wykonanych zabiegów zawierającej nazwę środka ochrony roślin, czas zastosowania i zastosowaną dawkę, obszar i uprawy, na których zastosowano środek ochrony roślin. W dokumentacji musi również być wskazany sposób realizacji wymagań integrowanej ochrony roślin poprzez podanie co najmniej przyczyny wykonania zabiegu środkiem ochrony roślin.

Sankcje karne!

Stosowanie środków ochrony roślin bez spełnienia powyższych wymogów podlega karze grzywny.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj