Regulamin konkursy

Regulamin Konkursu

„Mistrzowie hodowli”

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Organizatorem konkursu pt. „Mistrzowie hodowli” (dalej: Konkurs) jest firma De Heus Sp. z o.o., ul. Lotnicza 21 B, 99-100 Łęczyca, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS 000060991, NIP: 526-13-06-893, kapitał zakładowy 22 141 000.00 zł, zwany dalej „Organizatorem”.

2. Współorganizatorem jest portal rolniczy Agri24.pl Marek Matysiak ul. Żurawia 22/705 00-515 Warszawa NIP: 7161926077 zwana dalej „Współorganizatorem”.

3. Konkurs przeprowadzany jest w dniach od 17.12.18 do 18.01.19 (godz. 18.00) (dalej: okres trwania Konkursu), na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Czynności związane z wydawaniem nagród oraz rozpatrywaniem reklamacji zakończą się do dnia 10.02.2019r.

4. Konkurs ma na celu promowanie wydarzenia Agro Days. Dni Hodowcy 2019 wśród hodowców.

5. Konkurs przeprowadzany jest w Internecie za pośrednictwem portalu https://agri24.pl/ (dalej Portal) oraz promowany przy pomocy polskiego fanpage’a Organizatora, dostępnego pod adresem https://www.facebook.com/SielskaWies/(dalej: Fanpage Organizatora) oraz fanpage’a Współorganizatora, dostępnego pod adresem https://www.facebook.com/agri24pl/(dalej: Fanpage Współorganizatora).

6. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani nie jest z nim związany. Odpowiedzialność prawną za realizację Konkursu ponosi Organizator. W przypadku, gdyby na gruncie polskiego prawa odpowiedzialność za naruszenia Regulaminu ponosił serwis Facebook w sposób, którego nie da się wyłączyć postanowieniami Regulaminu, uczestnicy powinni skierować swoje roszczenia do Organizatora, jako podmiotu gwarantującego prawidłowość realizacji Konkursu (por. rozdział III pkt E.2 regulaminu usługi Strony na Facebooku w zw. z art. 3853 pkt 1. i 2. Kodeksu cywilnego).

7. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.

8. Konkurs realizowany jest przez Współorganizatorów, jako przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919-921 Kodeksu cywilnego.

9. Konkurs nie jest grą o wygrane pieniężne lub rzeczowe, których wynik w szczególności zależy od przypadku, o których mowa w ustawie z dnia z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U. 2016, poz. 471 tekst jednolity).

10. Uczestnik przystępując do Konkursu powinien zapoznać się z treścią Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nim zasad, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

§2 ZASADY I UCZESTNICY KONKURSU

1. Udział w Konkursie mogą wziąć osoby:

 1. pełnoletnie zamieszkałe w Polsce, a także osoby niepełnoletnie (albo nieposiadające pełnej zdolności prawnej z innych przyczyn), które mogą wziąć udział w Konkursie za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych, oraz
 2. zarejestrowane na wydarzenie Agro Days. Dni Hodowcy 2019, dostępne pod linkiem https://www.agrodays.pl/. Podczas rejestracji, prosimy o podanie kodu rabatowego: konkurs, który sprawi, że rejestracja na Agro Days będzie darmowa.
 3. wykonujące działalność związaną z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.

2. W Konkursie nie mogą brać́ udziału osoby zatrudnione (niezależnie od formy zatrudnienia) przez: Organizatora, agencje reklamowe, public relations, social media, domy mediowe i inne firmy współpracujące z Organizatorem oraz Współorganizatorem  przy realizacji Konkursu, a także członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, opiekunów prawnych, rodzeństwo, małżonków, kuzynów, rodziców małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

3. Zadanie Konkursowe zostanie opublikowane na specjalnie stworzonej na jego potrzeby stronie https://agri24.pl/konkurs/mistrzowie-hodowli/ (dalej: Zadanie Konkursowe).

4. Po opublikowaniu Zadania Konkursowego Uczestnicy będą mieli możliwość zgłoszenia udziału w Konkursie poprzez platformę konkursową umieszczoną na stronie  https://agri24.pl/konkurs/mistrzowie-hodowli/. Uczestnicy, aby wziąć udział w Konkursie muszą przesyłać zdjęcia (maksymalnie 3) swoich autorskich rozwiązań, które stosują  w gospodarstwie i uważają je za innowacyjne i pomocne. Alternatywnie mogą przesłać zdjęcie, które ukazuje, jak dbają o zwierzęta i ich dobrostan. Każdą odpowiedź należy krótko uzasadnić (do  maksymalnie 1000 znaków) (dalej: „Zgłoszenie”). W Konkursie nie można przesłać́ Zgłoszenia w inny sposób aniżeli opisany w zdaniu poprzednim.

5. Jeden Uczestnik może przesłać tylko jedno Zgłoszenie w Konkursie.

6. Na stronie https://agri24.pl zostanie uruchomione narzędzie umożliwiające internautom oddawanie głosów na wybrane Zgłoszenie.

7. Na wybrane Zgłoszenie głos można oddać jeden raz dziennie.

8. W celu uniknięcia wątpliwości Organizator wyraźnie zastrzega, że dla wzięcia udziału w Konkursie nie jest wymagane podejmowanie przez Uczestników jakichkolwiek działań z wykorzystaniem ich prywatnych osi czasu lub połączeń ze znajomymi. Dla wzięcia udziału w Konkursie nie jest wymagane zwłaszcza:

 1. udostepnienie na prywatnej osi czasu (Uczestnika lub innej osoby) jakichkolwiek treści Fanpage’a, w tym zwłaszcza Zadania Konkursowego;
 2. oznaczenie jakichkolwiek osób w komentarzu zawierającym rozwiązanie Zadania konkursowego (tj. w Zgłoszeniu).

Jeśli Uczestnicy przy okazji swojego udziału w Konkursie podejmują jakiekolwiek działania opisane powyżej, to robią to wyłącznie dobrowolnie, a Organizator nie będzie w żaden sposób premiował (wynagradzał) takich działań́ w Konkursie (działania takie np. nie zwiększają̨ szans Uczestników na zdobycie nagród).

9. Zgłoszenie nie może:

 1. zawierać́ treści bezprawnych, w tym opisów scen przemocy, treści obraźliwych, pornograficznych lub obscenicznych, mogących obrażać́ uczucia religijne lub dobre obyczaje,
 2. zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów, z wyłączeniem treści dotyczących produktów firmy De Heus oraz Agro Days. Dni Hodowcy 2019,
 3. naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich,
 4. zostać edytowane po jego przesłaniu,
 5. naruszać w jakikolwiek inny sposób postanowień Regulaminu,
 6. – i podlega w tym zakresie moderacji ze strony Organizatora, który jest uprawniony do usuwania z Fanpage’a Zgłoszeń naruszających ww. postanowienia Regulaminu.

10. Data i godzina wpływu Zgłoszenia zostanie ustalona na podstawie daty i godziny zarejestrowanej przez portal Agri24. Wszelkie Zgłoszenia dokonane po upływie czasu trwania Konkursu nie będą brane pod uwagę.

11. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście. Niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń w imieniu osób trzecich.

12. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych nie można przenosić na inne osoby i podmioty.

13. Przesłane Zgłoszenia Organizator będzie publikował na Fanpage Organizatora oraz może publikować ciekawe Zgłoszenia na stronie www.deheus.pl, oraz na innych materiałach promujących Konkursu. Z chwilą wydania nagrody w Konkursie i za wynagrodzeniem w postaci Nagrody, Uczestnik udziela Organizatorowi nieodwołalnej licencji na okres 50 lat do treści swojego Zgłoszenia jako utworu, na podstawie art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego, do wykorzystywania w celach promocji i reklamy firmy De Heus – na Fanpage, na stronie www.deheus.ploraz na innych materiałach, w tym drukowanych.

14. Poprzez wysłanie Zgłoszenia Uczestnik oświadcza, że:

 1. jest autorem wszelkich utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jakie mogą̨ powstać w związku z przygotowaniem i wysłaniem jego Zgłoszenia (odpowiedzi na Zadanie Konkursowe);
 2. powstałe w związku z jego udziałem w Konkursie utwory nie naruszają̨ w żaden sposób przepisów obowiązującego prawa, ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich i że jego autorskie prawa majątkowe do tych utworów nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone.

15. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność́ prawną wobec Organizatora z tytułu niezgodności z prawdą oświadczenia określonego w pkt 14 b. Regulaminu i zobowiązany jest zwolnić Organizatora od jakiejkolwiek odpowiedzialności w zakresie objętym tym oświadczeniem, w szczególności w przypadku wystąpienia, w tym także na drodze sądowej, osób trzecich z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących im praw, a także naprawić́ szkody i zwrócić́ koszty poniesione przez Organizatora w związku z takimi roszczeniami osób trzecich.

16. O ewentualnej odmowie opublikowania Zgłoszenia albo o usunięciu opublikowanego Zgłoszenia, Uczestnik, który dokonał tego Zgłoszenia zostanie poinformowany za pośrednictwem e-maila wraz z uzasadnieniem podjętej decyzji.

17. Uczestnik, którego Zgłoszenie zostało raz zdyskwalifikowane z udziału w Konkursiez powodu łamania Regulaminu, może zostać́ wykluczony z udziału w Konkursie.

§ 3 NAGRODY W KONKURSIE

1. Do wydania w Konkursie jest 10 (słownie: dziesięć) nagród. Pięć nagród (wyróżnień) w Konkursie stanowią zestawy składające się z fartucha, czapki kucharza, kubka, notesu i długopisu, o wartości 80 PLN brutto każda, kolejnych pięć nagród (głównych) to gotowanie z Damianem Kordasem oraz smartwatch i zestaw gadżetów (smartwatch, fartuch, czapka kucharska, kubek, notes, długopis) o łącznej wartości nagród rzeczowych200 zł brutto każda.

2. Zwycięzcy Konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody, ani otrzymania jej ekwiwalentu pieniężnego, ani również̇ zastrzeżenia odmiennego niż opisano to w Regulaminie sposobu wydania nagrody.

3. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 4 WYŁANIANIE ZWYCIĘZCÓW

1. W Konkursie zostanie wyłonionych łącznie 10 (słownie: dziesięciu) Uczestników, którzy przesłali najlepsze Zgłoszenia w Konkursie (dalej: „Zwycięzcy”). Zostanie przyznanych pięć nagród głównych, a także pięć wyróżnień.

2.Czterech głównych Zwycięzców Konkursu wyłoni komisja konkursowa, składająca się z osób z ramienia Organizatora i Współorganizatora (dalej: „Komisja”). Komisja dokona wyboru zwycięskich Zgłoszeń według własnego uznania, uwzględniając kryteria, o których mowa w § 2 pkt 4 Regulaminu.  Zgłoszenie musi być zgodne z tematem Konkursu. Piąta nagroda główna przypadnie osobie, która zdobędzie najwięcej głosów w głosowaniu internautów na portalu https://agri24.pl/. Pozostałe pięć osób zostanie wyłonionych w głosowaniu internautów na portalu https://agri24.pl/ – Zwycięzcami będą osoby, które zbiorą największą liczbę głosów.

3. Zwycięzcy zostaną wyłonieni przez Komisję w terminie 8 dni od zakończenia okresu trwania Konkursu.

4. W przypadku, gdy spośród przesłanych Zgłoszeń nie będzie możliwe wyłonienie liczby Zwycięzców odpowiadającej liczbie przewidzianych do wydania nagród (np. z uwagi na zbyt niską liczbę Zgłoszeń́ lub ich niedostateczną jakość w świetle kryteriów wskazanych w § 2 pkt 4 Regulaminu), Komisja może przyznać́ niższą liczbę nagród.

5. W przypadku, gdy Uczestnicy nadeślą identyczne lub istotnie podobne Zgłoszenia, które mogłyby zostać wybrane jako zwycięskie, nagroda zostanie przyznana temu spośród Uczestników, który dokonał swojego Zgłoszenia jako pierwszy. Powyższe nie wyklucza prawa Uczestnika, któremu nie przyznano nagrody, do dochodzenia autorstwa swojego Zgłoszenia przeciw drugiemu Uczestnikowi na drodze sądowej.

6. Lista Zwycięzców Konkursu, zawierająca imiona i nazwiska, zostanie opublikowana na Portalu oraz Fanpagu Organizatora w dniu wyłonienia Zwycięzców przez Komisję.

8. Nagrody zostaną wydane Zwycięzcom najpóźniej do dnia 03.02.2019 r. Nagrody zostaną̨ przekazane osobiście podczas Agro Days. Dni Hodowcy 2019 – 2 lub 3.02.2019 r. lub po tym terminie wysłane pocztą lub firmą kurierską na adres wskazany przez Zwycięzcę̨ zgodnie z § 4 pkt 7 Regulaminu (nie dotyczy gotowania z Damianem Kordasem – ta nagroda, jeśli nie zostanie odebrana 2 lub 3.- przepada).

9. Jeśli Zwycięzca danej nagrody nie spełni wszystkich warunków formalnych jej wydania, w tym nie przekaże Organizatorowi w terminie swoich danych zgodnie z § 4 pkt 7 Regulaminu, nagroda ta pozostanie własnością Organizatora.

10. Nagrody osób wykluczonych z udziału w Konkursie, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, pozostaną własnością Organizatora.

11. Nagroda nieodebrana w terminie przepada i zostanie przekazana Fundatorowi.

12. Wydanie nagrody w Konkursie poczytuje się̨ za dokonane z chwilą odebrania i poświadczenia jej odbioru (art. 61 § 1 Kodeksu cywilnego).

§ 5 DANE OSOBOWE

 1. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z Rozporządzeniem RODO.             

2. Dane uczestników będą przetwarzane w okresie i zakresie (celu) niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu.

3. Dane osobowe Uczestników (imię, nazwisko, adres e-mail) będą przetwarzane w okresie i zakresie (celu) niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców, powiadomienia o przyznaniu Nagrody, wydania Nagrody oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.  Podanie danych w procesie zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie jest dobrowolne ale konieczne do uczestniczenia w Konkursie.        

4. Administratorem danych osobowych jest Organizator tj. De Heus Sp. z o.o. Organizator może powierzyć  osobom trzecim przetwarzanie danych w zakresie (celu) koniecznym do przeprowadzenia odpowiednio: głosowania, Konkursu, wydania Nagród, rozpatrzenia reklamacji.     

5. Dane osobowe danej osoby w zakresie opisanym w ust. 4 powyżej przetwarzane będą przez Administratora do czasu odwołania przez tą osobę udzielonej zgody lub zgłoszenia żądania ich usunięcia.              

6. Administrator informuje, że zgody mogą zostać cofnięte w dowolnym momencie w dowolny sposób dostatecznie wyrażający oświadczenie woli osoby, w tym w szczególności: pisemnie na adres: Ul. Lotnicza 21b, 99-100 Łęczyca lub wiadomością e-mail (kierowaną na adres e-mail przedstawiciela Administratora: iod@deheus.com).

7. Administrator informuje, że dane nie będą przekazywane poza EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym a ewentualne udostępnienie danych podmiotom trzecim może mieć miejsce wyłącznie wówczas, gdy takie prawo lub obowiązek wynika z powszechnie obowiązujących przepisów.   

8. Administrator informuje, że każda osoba, której dane Administrator przetwarza ma prawo do cofnięcia zgody jak wyżej w ust. 7 powyżej oraz prawo do:  

 1. dostępu do danych;         
 2. sprostowania danych;     
 3. żądania usunięcia jej danych lub ograniczenia ich przetwarzania;      
 4. zgłoszenia sprzeciwu względem dalszego przetwarzania danych;      
 5. wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 6. przenoszenia danych.      

9. Aby skorzystać z prawa do wniesienia skargi (artykuł 77 RODO), należy nawiązać kontakt z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Więcej informacji na stronie www urzędu.

§ 6 REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje mogą̨ być́ zgłaszane Organizatorowi w terminie 14 dni od zaistnienia podstawy reklamacji, lecz nie później niż do dnia 15.02.2019 r. (decyduje data wpływu do Organizatora). Reklamacje dostarczone po 15.02.2019 r. nie będą̨ rozpatrywane.

2. Zgłoszenie reklamacyjne należy wysłać́ listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem „Reklamacja Mistrzowie hodowli”.  Reklamacja powinna zawierać́: imię̨, nazwisko, oraz co najmniej dokładny adres Uczestnika (sugerowane jest podanie również numeru telefonu oraz adresu e-mail), jak również̇ wskazanie przyczyny reklamacji i żądanie określonego zachowania się̨ przez Organizatora.

3. Osoba składająca reklamację zostanie pisemnie poinformowana o decyzji listem poleconym, wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 14 dni od daty dostarczenia reklamacji Organizatorowi. Organizator może ponadto powiadomić́ o decyzji telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

4. Postepowanie reklamacyjne jest dobrowolne, nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego od postepowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postepowania sądowego.

§ 7 INNE POSTANOWIENIA

1. Regulamin jest jawny i będzie udostępniany na pisemną prośbę̨ przesłaną na adres Organizatora lub Współorganizatora. Regulamin dostępny jest również̇ na Fanpage’u Organizatora pod adresem https://www.facebook.com/SielskaWies/ oraz na stronie https://agri24.pl/.

2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i warunków Konkursu w okresie trwania Konkursu, jeżeli jest to uzasadnione celem Konkursu i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, z tym, że zmiany te nie mogą̨ naruszać́ praw już̇ nabytych przez Uczestników Konkursu. Wszyscy Uczestnicy Konkursu zostaną̨ o tym fakcie powiadomieni poprzez zamieszczenie informacji o zmianie na Portalu oraz na Fanpage’u Organizatora lub Współorganizatora.

3. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego stwierdzającego dokonanie naruszeń, wykluczyć́ Uczestnika z udziału w Konkursie, jak również̇ odmówić́ mu przyznania Nagrody, w stosunku do Uczestnika, do którego powziął podejrzenie o działania sprzeczne z Regulaminem.

4. Uczestnik Konkursu może zrezygnować z udziału w Konkursie w każdym czasie poprzez pisemne oświadczenie złożone na adres Organizatora. W przypadku rezygnacji z udziału w Konkursie Organizator niezwłocznie usunie dane osobowe osoby rezygnującej z uczestnictwa w Konkursie udostępnione wyłącznie dla celów Konkursu, jak również wszelkie zgłoszenia konkursowe takiego Uczestnika.

5. W kwestiach nieobjętych Regulaminem będą miały w szczególności zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

6. Wszelkie spory dotyczące Konkursu będą rozstrzygane przez sąd powszechny, którego właściwość wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.