reklama
Rolniczki z kalendarza 2020

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchamia drugi nabór wniosków o przyznanie pomocy na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska w 2019 r. Pomoc ta skierowana jest do właścicieli lasów i dotyczy pielęgnacji istniejących lasów. Wnioski o przyznanie takiej pomocy można składać w biurach powiatowych ARiMR w terminie od 2 października do 12 listopada 2019 r.

Pomoc może uzyskać właściciel lasu, będący osobą fizyczną, prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, z wyłączeniem jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej reprezentujących Skarb Państwa w zakresie zarządzania mieniem stanowiącym własność Skarbu Państwa, jeżeli:
1. został mu nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,
2. zobowiązał się do wykonania inwestycji zgodnie z wymogami planu inwestycji zwiększających odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska, sporządzonym przez nadleśniczego.

Stawki płatności – otwórz

Pomoc jest przyznawana do gruntów, na których są realizowane inwestycje:
• wykazanych w ewidencji gruntów i budynków jako las;
• położonych w lesie, dla którego sporządzono Uproszczony Plan Urządzenia Lasu lub dla którego została wydana decyzja starosty na podstawie inwentaryzacji stanu lasu; • stanowiących własność podmiotu składającego wniosek albo jego małżonka lub współwłasność tego podmiotu;
• o powierzchni co najmniej 0,1 ha;
• położonych poza obszarami:
a) Natura 2000 lub obszaru znajdującego się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 3 pkt 1 ustawy o ochronie przyrody, chyba że planowane wykonanie inwestycji nie jest sprzeczne z planami ochrony albo planami zadań ochronnych tych obszarów, a w przypadku niesporządzenia tych planów – gdy planowane wykonanie inwestycji nie jest sprzeczne z celami ochrony tych obszarów,
b) rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, parków narodowych lub obszarami ich otulin, chyba że planowane wykonanie inwestycji nie jest sprzeczne z celami ochrony tych obszarów.

Więcej informacji

źródło: ARiMR

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię