Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych realizując wniosek z V posiedzenia KRIR wystąpił  w dniu 27 października 2016 r. do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie kontroli pozataryfowego importu zbóż z Ukrainy. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w piśmie otrzymanym przez KRIR 20 grudnia 2016 r. przekazało poniższe wyjaśnienia.

– Przywóz zboża z Ukrainy do Polski jest ściśle monitorowany pod względem ilościowym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi na podstawie danych przekazywanych przez służby celne za pośrednictwem Ministerstwa Finansów.

Zgodnie z tymi danymi w 2015 roku import zbóż do Polski ogółem wyniósł 1,2 mln ton, w tym z Ukrainy zaimportowano ok. 169 tys. ton ziarna, import dotyczył głównie kukurydzy (ponad 90% importowanego z Ukrainy ziarna to kukurydza). W 2016 r. od stycznia do sierpnia przywóz zbóż ogółem do Polski wyniósł 0,909 mln ton, w tym ok. 159 tys. ton z Ukrainy.

Kontrole sprowadzanych do Polski spoza UE roślin lub produktów roślinnych prowadzone są obecnie w różnym zakresie przez: Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Państwową Inspekcję Sanitarną, Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Inspekcję Weterynaryjną.

Na wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi od lipca br. ww. Inspekcje zintensyfikowały i zaostrzyły kontrole zbóż sprowadzanych z Ukrainy. Działania te były wynikiem napływających do MRiRW sygnałów dotyczących przywozu do Polski niskiej jakości ukraińskiego ziarna, w szczególności pszenicy i kukurydzy.

Z informacji uzyskanych od ww. Inspekcji wynika, że kukurydza z Ukrainy przeznaczona była głównie na cele paszowe, natomiast pszenica zarówno na cele paszowe jak i na cele spożywcze.

W 2014 roku kontrolą objęto 768 partii zbóż o łącznej masie 35 837,3 ton. W roku 2015 -953 partie ziarna zbóż o masie 55 283,9 ton. Od 1 stycznia do 31 października 2016 r. Inspekcja IHARS w ramach kontroli granicznej skontrolowała ogółem 229 partii ziarna zbóż o łącznej masie 11,8 tys. ton przeznaczonego na cele spożywcze, pochodzącego z Ukrainy. W wyniku przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie jakości handlowej ww. partii i nie wydano żadnej decyzji zakazującej wprowadzenia do obrotu zbóż pochodzących z Ukrainy.

W ramach kontroli granicznej w roku 2014 zbadano łącznie 483 próbki ziarna i przetworów zbożowych, w 2015 roku – 414 próbek, z czego 23 próbki zdyskwalifikowano z uwagi na występujące zanieczyszczenia biologiczne i fizyczne. Natomiast do 30 września br. nie stwierdzono nieprawidłowości w sprowadzanym zbożu. Kontrola graniczna obejmowała sprawdzenie dokumentacji, kontrolę identyfikacyjną oraz oględziny i ocenę partii towaru. Każdorazowo organy PIS sprawdzają czy w przedłożonej do kontroli dokumentacji znajdują się wyniki badań laboratoryjnych potwierdzających spełnianie wymagań UE wykonane w akredytowanym laboratorium. Jednocześnie próbki do badań laboratoryjnych w ramach kontroli granicznej są pobierane w przypadku braku wyników ww. badań lub wątpliwości, co do bezpieczeństwa danego towaru.

Od sierpnia br. prowadzone są wzmocnione działania monitoringowe w odniesieniu do zbóż z Ukrainy. Monitoringiem objęte jest 10% przesyłek zbóż pochodzących z tego kraju. Od 4 sierpnia do 4 grudnia br. PIORiN skontrolowała 202 przesyłki zbóż (jęczmień, kukurydza, proso, pszenica i sorgo) o łącznej masie ok. 8 860 ton. W wyniku tych działań nie stwierdzono zagrożenia fitosanitarnego (stwierdzona w niektórych przypadkach nieznaczna obecność nasion chwastów, co nie stanowi podstaw do podjęcia działań fitosanitarnych) – poinformował resort rolnictwa.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę wpisać swoje imię tutaj