NIK skontrolował nadleśnictwa w woj. warmińsko-mazurskim czy gospodarnie i celowo wydatkowały publiczne środki na przebudowę oraz utrzymanie dróg leśnych. Inwestycje te przyczyniły się do prowadzenia prawidłowej gospodarki leśnej związanej z produkcją i wywozem drewna, a także do zapewnienia należytej ochrony przeciwpożarowej lasów. Zastrzeżenia NIK dotyczyły natomiast nierzetelnego przygotowania przez nadleśnictwa postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, przebudowy dróg bez wymaganego zgłoszenia oraz nieprowadzenia okresowych kontroli stanu technicznego dróg leśnych.

Dziewięć nadleśnictw objętych kontrolą przebudowało łącznie prawie 80 km dróg, co stanowiło 1,2 proc. dróg przez nie administrowanych (7.238 km). Na realizację tych inwestycji wydatkowano w latach 2014-2016 (do końca maja) 14,6 mln zł, w tym 3,2 mln zł pochodziły ze środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (21,6 proc).

Objęte kontrolą nadleśnictwa właściwie określiły zakres przebudowy oraz utrzymania dróg leśnych. Zrealizowane inwestycje były ściśle związane z prowadzoną gospodarką leśną i wpłynęły na poprawę warunków transportu drewna. Ponieważ niektóre drogi leśne pełnią także funkcję dojazdów pożarowych, ich przebudowa pozytywnie wpłynęła na zapewnienie należytej ochrony przeciwpożarowej lasów.

NIK zwraca uwagę, że cztery spośród dziewięciu skontrolowanych nadleśnictw (Jedwabno, Gołdap, Borki i Drygały) nierzetelnie przygotowały przetargi na przebudowę i utrzymanie dróg leśnych. Na przykład, w specyfikacjach istotnych warunków zamówienia nieprecyzyjnie określono przedmiot zamówienia, co utrudniało jednoznaczną ocenę złożonych ofert.

Nieprawidłowości stwierdzono również w obszarze stosowania przez nadleśnictwa przepisów ustawy Prawo budowlane. W czterech nadleśnictwach (Bartoszyce, Jedwabno, Orneta i Spychowo), przed rozpoczęciem przebudowy aż 22 odcinków dróg leśnych, nie zgłoszono tego zamiaru właściwym organom. Z kolei w nadleśnictwach Drygały i Wichrowo, do wykonania robót budowlanych przystąpiono przed upływem 30-dniowego terminu na wniesienie ewentualnych sprzeciwów przez te organy.

NIK pozytywnie oceniła rzetelność dokonanych przez nadleśnictwa rozliczeń z wykonawcami w zakresie zleconych prac przy przebudowie oraz utrzymaniu dróg leśnych. Nie tylko dochowano należytej staranności przy weryfikowaniu stanu technicznego dróg, na których prowadzono roboty budowlane, ale także skutecznie żądano usunięcia stwierdzonych wad w okresie gwarancyjnym. Prawidłowe wykonawstwo prac budowlanych zapewniono przeprowadzając  m.in. odkrywki na przebudowanych drogach, w celu potwierdzenia użycia wymaganych materiałów  budowlanych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię