Zgodnie z art. 50 ust. 1b ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie Skarb Państwa odpowiada za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne, o których mowa w art. 46 ust 1. pkt 1, na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich. W związku z powyższym, w przypadku terenów wyłączonych z obwodów łowieckich, prawidłowym organem do szacowania i wypłaty odszkodowania będzie właściwy ze względu na miejsce wystąpienia szkód zarząd województwa. Jednakże na podstawie rozmów przeprowadzonych z mieszkańcami powiatu dębickiego, zgłaszających się do mojego biura poselskiego i zaangażowanych w tego typu postępowania, można wywnioskować, że w przedmiotowej procedurze udział bierze również odpowiedni wojewoda oraz Ministerstwo Środowiska, chociażby w zakresie należytego obiegu dokumentów. Zdaniem wspomnianych osób procedura ta jest zbyt skomplikowana oraz czasochłonna; wielu z nich nadal nie otrzymało stosownej rekompensaty, pomimo upływu roku lub nawet dłuższego okresu od momentu wystąpienia szkody – pisze Pan poseł Jan Warzecha w interpelacji nr 25073 skierowanej do ministra środowiska w sprawie szkód wyrządzanych przez zwierzęta łowne na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich.

Poseł Warzecha zwrócił się do Ministra Środowiska z prośbą o odpowiedź na następujące pytania:

  1. Jak dokładnie przebiega procedura szacowania i wypłaty odszkodowań w przypadku szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich?
  2. Jakie organy biorą udział w tego typu procedurze oraz jaki jest ich zakres zadań oraz odpowiedzialności?
  3. Jaki jest średni czas postępowania skutkującego przyznaniem tego rodzaju odszkodowań, biorąc za moment początkowy wystąpienie szkody, a za moment końcowy wypłatę odszkodowania?
  4. Czy ministerstwo planuje modyfikację ww. przepisów oraz przedmiotowej procedury w zakresie szacowania i przyznawania rekompensat za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich w sposób, który umożliwiłby uproszczenie oraz skrócenie czasu trwania całego postępowania?

Poniżej prezentujemy pełną treść odpowiedzi skierowaną do Marszałka Sejmu RP podpisaną przez Panią Małgorzatę Golińską – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska.

W odpowiedzi na interpelację posła Jana Warzechy z dnia 16 sierpnia 2018 r., znak spr.: K8INT25073, w sprawie szkód wyrządzanych przez zwierzęta łowne na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich, przedstawiam następujące wyjaśnienia.

Zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. poz. 1295 z późn. zm.) Skarb Państwa odpowiada za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich. Szacowania szkód w imieniu Skarbu Państwa dokonuje właściwy terytorialnie zarząd województwa. Ustawa – Prawo łowieckie nie określa procedury uzyskiwania środków finansowych na wypłatę odszkodowań z budżetu państwa, określając wyłącznie źródło ich finansowania. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych (Dz. U. Nr 45, poz. 272) wskazuje sposób postępowania przy szacowaniu szkód oraz wzory protokołów szacowania, które obowiązują również podczas szacowania szkód wyrządzonych poza obszarami obwodów łowieckich. Zgodnie z posiadaną wiedzą zarządy województw przekazują wnioski o środki finansowe z wykazem poszczególnych tytułów zobowiązań do właściwych terytorialnie wojewodów. Następnie wojewodowie zwracają się o uruchomienie środków finansowych z rezerwy celowej budżetu państwa do Ministra Finansów. Z uwagi na powyższe procedura uzyskiwania środków finansowych może zajmować określony czas. Nie posiadam jednak wiedzy dotyczącej średniego czasu na uzyskanie wypłaty odszkodowania.

Zadania związane z szacowaniem szkód na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich stanowią zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, które finansowane są bezpośrednio z budżetu państwa. Mając na uwadze dbałość o finanse publiczne, uważam, że podmioty włączone w proces uzyskiwania środków finansowych na wypłatę odszkodowań np. wojewodowie, dokonują właściwej oceny merytorycznej prawidłowości działań prowadzonych przez zarządy województw w zakresie związanym z szacowaniem szkód, przez co Skarb Państwa nie jest narażony na nadużycia w tym zakresie.

Informuję także, że w przypadku szacowania szkód wyrządzanych przez zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych przez dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich, którzy wypłacają odszkodowania z własnych środków finansowych, pieniądze są przekazane w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu ostatecznego szacowania szkód.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię