0,00 zł

Brak produktów w koszyku.

czwartek, 30 listopada, 2023
0,00 zł

Brak produktów w koszyku.

  Optymalizacja zysków z uprawy kukurydzy poprzez odpowiedni dobór odmian

  Najnowsze

  Zakończyliśmy zbieranie wyników doświadczeń z odmianami kukurydzy KWS. Na blisko 3500 poletkach doświadczalnych przebadaliśmy 110 odmian kukurydzy. W doświadczeniach tych uczestniczyły odmiany już zarejestrowane, funkcjonujące na rynku jak i odmiany na wstępnym etapie badań rejestracyjnych. Celem naszych badań było uzupełnienie badań realizowanych w ramach systemu porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego (PDO), badań rozpoznawczych dla odmian ze wspólnotowego katalogu odmian (CCA) oraz badań rejestracyjnych prowadzonych przez COBORU. Ocenę przydatności odmian niezarejestrowanych lub na wczesnym etapie badań w naszym kraju prowadziliśmy w siedmiu lokalizacjach na 2396 poletkach doświadczalnych. Doświadczenia polowe dla tych odmian prowadzone były w oparciu o metodykę opracowaną przez firmę KWS (doświadczenia wieloczynnikowe).

  Stosowano dla każdej odmiany powtórzenia blokowe (minimum 3) oraz różne lokalizacje uwzględniając zabiegi agrotechniczne, zmienność glebową oraz wpływ warunków pogodowych zróżnicowanych w poszczególnych punktach doświadczalnych. Szczegółowa charakterystyka odmian była odnotowywana na bieżąco w trakcie okresu wegetacyjnego za pomocą 9 stopniowej skali.

  Przekrój kolby odmiany ALMONDO

  Dane zgromadzone w ten sposób mają pomóc w dokonaniu trafnego wyboru odmian do uprawy. Spośród założonych doświadczeń ziarnowych, w grupie odmian wczesnych, wynikiem plonowania oraz oceną ważnych cech rolniczych na ziarno wyróżniły się dwie odmiany KWS EMPORIO i ALMONDO.

  Przekrój kolby odmiany KWS-EMPORIO

  Plon ziarna odmiany KWS Emporio (KXC 0121) w roku rejestracyjnym COBORU 2021 wyniósł 146,22 dt z ha, przy średniej plonu w tym roku 129,4 dt z ha w grupie wczesnej. W roku rejestracyjnym 2022 średni plon ziarna dla tej odmiany wyniósł 119,1 dt z ha przy średniej plonu ziarna dla grupy wczesnej 113,1 dt z ha. Wartość produkcji odmiany KWS EMPORIO charakteryzowała się nawet wyższymi wartościami od odmian wzorcowych grup badawczych COBORU średnio wczesnych i średnio późnych. Średni plon ziarna tej odmiany w roku 2022 w doświadczeniach szczegółowych KWS wyniósł 123,1 dt z ha. Wynik ekonomiczny w uprawie kukurydzy na ziarno uzależniony jest od wartości produkcji i kosztów poniesionych w czasie jej uprawy. Wilgotność KWS EMPORIO była niższa od średniej wzorca o około 1,55 pkt. %. Warto podkreślić, że poziom wilgotności odmiany był jednym z najniższych w doświadczeniach rejestracyjnych COBORU w latach 2021/22. Analiza kosztów suszenia i praktyczne doświadczenia KWS wskazują, że większa o 1% wilgotność ziarna kukurydzy „kosztuje” równowartość około 2 dt plonu. Dzięki niskiej wilgotności ziarna w czasie zbioru KWS Emporio możemy zaoszczędzić prawie 4 dt plonu kosztu, który musimy ponieść na wysuszenie ziarna do 14% wilgotności.  Wybór odpowiedniej odmiany kukurydzy w warunkach klimatycznych naszego kraju minimalizuje ryzyko strat plonu. Preferowany jest siew odmian kukurydzy wcześnie dojrzewających. KWS EMPORIO charakteryzuje się wyższym i mniej zależnym plonem od warunków pogodowych niż odmiany późniejsze. Wybierając odmiany wczesne zasiejemy odmiany plenniejsze, lepiej przystosowane do warunków suszy i zmiennych warunków glebowych. Wigor początkowy tej odmian szczególnie przydatny będzie na glebach ciężkich, zwięzłych, wolno ogrzewających się. Mieszaniec ten poprawi plon w warunkach, gdy kukurydza narażona jest na wyleganie korzeniowe i łodygowe. Dość ważna jest również zdrowotność KWS EMPORIO, a w szczególności stopień odporności na fuzariozy.

  Przekrój kolby odmiany KWS-ALDO

  Tegoroczny kwiecień należy zaliczyć do miesięcy ekstremalnie chłodnych termicznie. Średnia dobowa temperatura powietrza była niższa od średniej wieloletniej o 1,9oC. Podobnie niższe wartości temperaturowe od średniej odnotowano na głębokości 10 cm w profilu glebowym. Uśredniona suma opadu atmosferycznego w maju była niższa o 51,7 mm. W tych warunkach odmiana ALMONDO wyróżniała się małą wrażliwością na opóźnione terminy siewu i pogorszone wschody spowodowane brakiem opadów w pierwszej dekadzie maja. Odmiana ta dobrze gospodaruje wodą, nawet w warunkach dużego stresu potrafi zachować zielony asymilujący liść. System korzeniowy efektywnie pobiera wodę i składniki pokarmowe z głębszych warstw gleby, dzięki czemu odmiana ta charakteryzuje się wyjątkową stabilnością plonowania. Nr 1 w doświadczeniach rejestrowych COBORU 2020-21 r. (108% wzorca, +10,2 dt/ha). W punktach doświadczalnych KWS średni plon wyniósł 104,5 dt z ha a średnia wilgotność wyniosła 31,51%. Dużą przydatność do uprawy na ziarno ALMONDO stwierdzono w doświadczeniach zlokalizowanych na północy kraju. Jest to zdrowa odmiana o niskim wskaźniku infekcji fuzarium i bardzo dobrym wigorze początkowym. Część obszaru kraju dotknięta została wysokimi temperaturami oraz brakiem opadów w lipcu tj. w newralgicznym dla rozwoju kukurydzy okresie wiechowania oraz zawiązywania kolb. Kwitnienie, zapylenie i dojrzewanie tej odmiany przebiegało bez zakłóceń. Kolby były zaziarnione do szczytu a ziarno ciężkie (wysoki MTZ) dobrze oddające wodę.

  W doświadczeniu obserwowano również stopień porażenia kukurydzy głownią guzowatą. Wystąpiła ona na kolbach rośliny w doświadczeniach zlokalizowanych w pasie zachodnim kraju. Pojawiające się coraz częściej zawirowania pogodowe tj. wysokie temperatury lipca, brak opadów w czasie pylenia sprawiają, że nie dochodzi do zapylenia. Przez znamiona występujące na kolbie dochodzi do infekcji zarodnikami głowni guzowatej. Wielkość strat wahała się w granicach 5-10% plonu ziarna. Odmiana KWS ALDO, dent FAO 260, pomimo wystąpienia wysokich temperatur w czasie kwitnienia (średnia temperatura 20 lipca, w godzinach 10-17 to aż 33⁰C) wykazywała dużo niższe porażenie kolb głownią guzowatą. Niższe wymagania stanowiskowe pozwalają zalecać ją również na mniej zasobne pola. Średni wynik plonowania w doświadczeniach szczegółowych dla tej odmiany wyniósł 110 dt z ha, średnia wilgotność z 5 lokalizacji kształtowała się na poziomie 30,1 %.

  Najkorzystniejszy rachunek ekonomiczny w uprawie rośliny osiągniemy, gdy wysoki plon odmiany uda się połączyć z niskimi kosztami produkcji. Wybór odmiany KWS EMPORIO lub ALMONDO, może przyczynić się do pożądanej poprawy rentowności uprawy kukurydzy na ziarno w rejonach północnych, zaś odmiany KWS ALDO tam gdzie panują korzystne warunki termiczne, ale nie dysponujemy dobrymi glebami.

  ZOSTAW ODPOWIEDŹ

  Proszę wpisać swój komentarz!
  Proszę podać swoje imię tutaj

  Będzie II nabór wniosków o na wymianę pokryć dachowych w gospodarstwach

  Zainteresowani wsparciem na wymianę w gospodarstwach rolnych pokryć dachowych wykonanych z materiałów zawierających azbest z dofinansowaniem będą się mogli...

  Więcej artykułów