Od dłuższego czasu rolnicy mają duży problem z zagospodarowaniem odpadów powstających w gospodarstwie takich jak: folia, sznurek czy siatka.W tej sprawie została złożona interpelacja poselska do Ministra Środowiska Pani Poseł Bożeny Szydłowskiej z dnia 1 kwietnia 2019 r. (znak: K8INT30495) w sprawie problemów z odbiorem odpadów z folii i sznurka polipropylenowego wykorzystywanych w rolnictwie.

Poniżej prezentujemy treść odpowiedzi, która została podpisana przez Sławomira Mazurka Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska.

Odnosząc się do kwestii zagospodarowania odpadów powstającymi w wyniku prowadzenia działalności rolniczej informuję że, zgodnie z art. 6c ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z póź. zm.) gminy są obowiązane do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Rada gminy może, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, postanowić o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Natomiast zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z póź. zm.) odpady komunalne definiowane są jako odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.

Folia rolnicza, sznurek oraz siatka powstających wskutek prowadzenia działalności rolniczej, nie można jednak zaklasyfikować ich jako odpady komunalne. W związku z tym nie mogą one być odbierane w ramach wnoszonej opłaty za odbiór odpadów komunalnych. Zatem posiadacz tych odpadów jest zobowiązany do ich zagospodarowania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Na podstawie art. 22 ustawy o odpadach koszty gospodarowania odpadami są ponoszone przez pierwotnego wytwórcę odpadów lub przez obecnego lub poprzedniego posiadacza odpadów.

W związku z powyższym rolnik będący wytwórcą odpadów ma obowiązek na własny koszt zagospodarować te odpady, np. przez zlecenie tych czynności podmiotowi posiadającemu odpowiednie zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów.

Powyższy przepis obowiązuje w ramach ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach od momentu jej wejścia w życie i był realizowany bez problemów przez rolników ze względu na wysoki popyt na odpady z folii. Zmiany na rynkach światowych w zakresie zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych zmieniły jednak tę sytuację. Nie dziwi więc zaniepokojenie wytwórców odpadów w związku z zaistniałą sytuacją.

Mając więc powyższe na uwadze, Minister Środowiska podjał odpowiednie działanie legislacyjne. Projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw wprowadza zmianę, zgodnie z którą gminy będą miały obowiązek udostępniać informacje o punktach zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarze gminy są położone gospodarstwa rolne.

Ponadto dodany został nowy art. 6ra, zgodnie z którym rada gminy będzie mogła postanowić, w drodze uchwały, o odpłatnym przyjmowaniu przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych odpadów z działalności rolniczej niestanowiących odpadów komunalnych. Niemniej jednak kolejne rozwiązania będą analizowane. W najbliższym czasie projekt ustawy będzie przedmiotem Rady Ministrów.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię