Do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie niektórych wymagań weterynaryjnych, jakie powinny być spełnione przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego w rzeźniach o małej zdolności produkcyjnej, położonych na terenie gospodarstw.

Podstawowym celem wydania rozporządzenia jest określenie niektórych wymagań weterynaryjnych, alternatywnych do określonych w przepisach unijnych, dla rzeźni o małej zdolności produkcyjnej, położonych na terenie gospodarstw, nazwanych „rzeźniami rolniczymi”, w których będą poddawane ubojowi zwierzęta będące własnością podmiotu prowadzącego rzeźnię (rolników utrzymujących zwierzęta), a także zwierzęta innych podmiotów, pochodzące z gospodarstwach położonych w tym samym powiecie, w którym usytuowana jest ta rzeźnia.

Rozporządzenie określa niektóre wymagania weterynaryjne dotyczące konstrukcji, rozplanowania i wyposażenia, jakie powinny być spełnione przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego w rzeźniach o małej zdolności produkcyjnej, położonych na terenie gospodarstw, w których dokonuje się uboju zwierząt gospodarskich kopytnych, drobiu, zajęczaków lub zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych, lub dodatkowo rozbioru mięsa pozyskanego z tych zwierząt.

Łączna liczba zwierząt poddawanych ubojowi w rzeźni rolniczej, wynosi rocznie nie więcej niż, w przypadku:

1) drobiu albo zajęczaków –  50 000 sztuk;

2) ptaków bezgrzebieniowych – 30 sztuk;

3) świń o wadze:

a) powyżej 100 kilogramów – 1500 sztuk;

b) 15-100 kilogramów – 2000 sztuk;

c) poniżej 15 kilogramów – 6000 sztuk;

4) owiec albo kóz o wadze:

a) powyżej 15 kilogramów – 3000 sztuk;

b) poniżej 15 kilogramów – 6000 sztuk;

5) bydła albo koni:

a) w wieku powyżej 3 miesięcy – 300 sztuk;

b)  w wieku poniżej 3 miesięcy – 600 sztuk;

6) kopytnych zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych – 600 sztuk.  

Rzeźnia rolnicza:

a) jest wyposażona w pomieszczenia zamykane na klucz, lub zagrody dla zwierząt chorych lub podejrzanych o chorobę zakaźną zwierząt – w przypadku, gdy w rzeźni tej są poddawane ubojowi zwierzęta, których posiadaczami są inne podmioty, niż podmiot prowadzący tę rzeźnię, przy czym pomieszczenia te i zagrody nie muszą być wyposażone w oddzielny system odprowadzania ścieków, o ile organizacja uboju oraz system ten wyklucza możliwość zakażenia zdrowych zwierząt oczekujących na ubój lub wyklucza zanieczyszczenie mięsa, w przypadku gdy w rzeźni przebywają zwierzęta chore lub podejrzane o chorobę zakaźną zwierząt, albo:

b) nie jest wyposażona w pomieszczenia zamykane na klucz, lub zagrody dla zwierząt chorych lub podejrzanych o chorobę zakaźną zwierząt – w przypadku, gdy w rzeźni tej są poddawane ubojowi wyłącznie zwierzęta, których posiadaczem jest  podmiot prowadzący tę rzeźnię i zwierzęta te są doprowadzane lub transportowane bezpośrednio z gospodarstwa do rzeźni;  

5) rzeźnia rolnicza spełnia wymogi określone w rozporządzeniu nr 853/2004 w załączniku III w sekcji I w rozdziale II w ust. 2 w lit. a -c, albo w sekcji II w rozdziale II w ust. 2 lit. a -c, albo

6) rzeźnia rolnicza składa się z co najmniej jednego pomieszczenia, przy czym, to samo pomieszczenie może być wykorzystywane do przeprowadzania różnych czynności:

a)    opróżniania i czyszczenia żołądków i jelit, lub w przypadku drobiu i zajęczaków patroszenia i dalszej obróbki, łącznie z dodawaniem przypraw korzennych do całych tusz, pod warunkiem, że czynności te są wykonywane  w innym czasie niż ubój zwierząt, w sposób uniemożliwiający zanieczyszczenie mięsa, a po nich zakończeniu przeprowadza się odpowiednie czyszczenie i odkażenie miejsc, w których były wykonywane lub w razie potrzeby całego pomieszczenia;

b) innych czynności, niż wymienione w lit. a, w tym:

-ogłuszania i wykrwawiania,

– w przypadku świń: sparzania, odszczeciniania, oparzania i opalania,

– w przypadku drobiu i zajęczaków: oskubywania lub oskórowania oraz sparzania,

– wytrzewiania i dalszej obróbki,

– obróbki czystych narządów wewnętrznych i flaków,

– wstępnej obróbki i czyszczenia podrobów, zwłaszcza oskórowanych głów, jeżeli nie jest wykonywana na linii uboju,

-pakowania zbiorczego podrobów,

-wysyłki mięsa

– pod warunkiem, że czynności te są wykonywane w odrębnym miejscu, albo w innym czasie, w sposób uniemożliwiający zanieczyszczenie mięsa, a po nich zakończeniu przeprowadza się odpowiednie czyszczenie i odkażenie miejsc, w których były wykonywane lub w razie potrzeby całego pomieszczenia;

7) rzeźnia rolnicza spełnia wymogi określone w rozporządzeniu nr 853/2004 w załączniku III w sekcji I w rozdziale II w ust. 3, albo w sekcji II w rozdziale II w ust. 3, albo

8) w rzeźni rolniczej funkcjonuje system urządzeń do odkażania narzędzi zabezpieczający mięso przed zanieczyszczeniem i umożliwiający dostęp do odkażonych narzędzi podczas produkcji.

9) rzeźnia rolnicza spełnia wymogi określone w rozporządzeniu nr 853/2004 w załączniku III w sekcji I w rozdziale II w ust. 4, albo w sekcji II w rozdziale II w ust. 4, albo

10) w rzeźni rolniczej są zainstalowane, możliwie najbliżej stanowisk pracy, urządzenia do mycia i odkażania rąk dla pracowników mających kontakt z mięsem, z bieżącą ciepłą i zimną wodą lub wodą zmieszaną do odpowiedniej temperatury, wyposażone w środki do czyszczenia i odkażania rąk oraz ręczniki jednorazowego użytku i pojemniki na zużyte ręczniki;

11) rzeźnia rolnicza spełnia wymogi określone w rozporządzeniu nr 853/2004 w załączniku III w sekcji I w rozdziale II w ust. 5 albo w sekcji II w rozdziale II w ust. 5, albo

12) rzeźnia rolnicza jest wyposażona w co najmniej jedno urządzenie do chłodniczego przechowywania mięsa uznanego za niezdatne do spożycia, a mięso zatrzymane jest  przechowywane w urządzeniu do chłodniczego przechowywania mięsa uznanego za zdatne do spożycia, pod warunkiem, że zostały opracowane i wdrożone procedury dotyczące postępowania z zatrzymanym mięsem, gwarantujące zwłaszcza, że zatrzymane mięso nie zostanie pomylone z pozostałym mięsem znajdującym się w tym urządzeniu, w szczególności przez odpowiednie oznakowanie takiego mięsa, oraz  zatrzymane mięso:

a) nie pochodzi od zwierząt podejrzanych o zakażenie jedną z chorób zakaźnych zwierząt podlegającą obowiązkowi zwalczania, zgodnie z przepisami o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt,

b) jest przechowywane w urządzeniu do chłodniczego przechowywania mięsa przeznaczonym do przechowywania produktów pochodzenia zwierzęcego w sposób zapobiegający stykaniu się tego mięsa z pozostałym mięsem składowanym w tym urządzeniu,

c) nie opuści urządzenia do chłodniczego przechowywania mięsa do czasu podjęcia przez urzędowego lekarza weterynarii ostatecznej decyzji w sprawie tego mięsa.

13) rzeźnia rolnicza spełnia wymogi określone w rozporządzeniu nr 853/2004 w załączniku III w sekcji I w rozdziale II w ust. 6 albo w sekcji II w rozdziale II w ust. 6, albo

14) zwierzęta są doprowadzone lub transportowane do rzeźni rolniczej bezpośrednio z gospodarstwa, w którym były utrzymywane, oraz że środek transportu i urządzenia do transportu są czyszczone, myte i odkażane;

15)  rzeźnia rolnicza spełnia wymogi określone w rozporządzeniu nr 853/2004 w załączniku III w sekcji I w rozdziale II w ust. 7 oraz w rozdziale IV w ust. 20, albo

16) ubój zwierząt chorych i podejrzanych o chorobę zakaźną zwierząt odbywa się w tym samym pomieszczeniu co ubój zwierząt zdrowych, po zakończeniu uboju zwierząt zdrowych, pod warunkiem, że czyszczenie i odkażanie urządzeń wykorzystywanych do uboju zwierząt chorych lub podejrzanych o chorobę zakaźną zwierząt jest wykonywane zgodnie z procedurą zatwierdzoną przez powiatowego lekarza weterynarii oraz urządzenia wykorzystywane do uboju zwierząt, w przypadku gdy wcześniej był przeprowadzany ubój zwierząt chorych lub podejrzanych o chorobę zakaźną zwierząt, są przed wznowieniem uboju oczyszczenie i odkażanie pod nadzorem urzędowym; 

17) rzeźnia rolnicza spełnia wymogi określone w rozporządzeniu nr 853/2004 w załączniku III w sekcji I w rozdziale II w ust. 8,  albo

18) do przechowywania:

a) obornika wyznacza się specjalny obszar lub miejsce poza rzeźnią rolniczą, odpowiednio zabezpieczone przed dostępem osób postronnych oraz zwierząt;

b) treści przewodu pokarmowego używa się zamkniętego pojemnika, zgodnie z wymogami dotyczącymi postępowania z produktami ubocznymi pochodzenia  zwierzęcego.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię