Ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. wprowadza zmiany w ustawie – Prawo łowieckie, dotycząca szacowania szkód łowieckich została podpisana przez Prezydenta Andrzeja Dudę 26 lipca br.
Zgodnie z regulacją prawną obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2018 r. (zmiana ustawy – Prawo łowieckie przyjęta przez Sejm w dniu 22 marca 2018 r.), szacowania szkód łowieckich, a także ustalania wysokości odszkodowania dokonuje zespół składający się z:

  1) przedstawiciela gminy, którym jest:

– przedstawiciel organu wykonawczego jednostki pomocniczej gminy – jeżeli jednostka pomocnicza została utworzona,
-przedstawiciel organu wykonawczego gminy – jeżeli jednostka pomocnicza nie została utworzona;

2) przedstawiciela zarządcy albo dzierżawcy obwodu łowieckiego;

3) właściciela albo posiadacza gruntów rolnych.  

Ustawa zmienia skład zespołu szacującego szkody łowieckie. W miejsce przedstawiciela jednostki samorządu terytorialnego wchodzić będzie przedstawiciel wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego. Pozostaje przy tym, co do zasady, niezmieniony tryb postępowania w sprawie szacowania szkód i ustalania wysokości odszkodowania – czytamy w komunikacie prasowym Kancelarii Prezydenta.

Koszty uczestnictwa przedstawicieli ośrodków doradztwa rolniczego w szacowaniu szkód łowieckich pokrywane będą z funduszu leśnego (obecnie z funduszu leśnego mogą być pokrywane koszty organizacji szkoleń w zakresie szacowania szkód łowieckich). Wysokość zryczałtowanych kosztów udziału przedstawicieli ośrodków doradztwa rolniczego w szacowaniu szkód łowieckich oraz ustalaniu wysokości odszkodowania określi rozporządzenie Ministra Środowiska wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Środki finansowe funduszu leśnego będą przekazywane jednostkom doradztwa rolniczego na podstawie umów, w celu zwiększenia funduszu wynagrodzeń – dodaje Kancelaria.

Dodatkowo jak czytamy w opublikowanej informacji – z powyższą regulacją wiąże się zmiana przepisu dotyczącego zadań funduszu leśnego w zakresie finansowania parków narodowych. Zadanie polegające na finansowaniu określonych działań parków narodowych zostało przeniesione do grupy zadań o charakterze fakultatywnym. Tego rodzaju zadania mogą być finansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zgodnie z przepisem końcowym, ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

2 KOMENTARZE

 1. A myśliwym kto zapłaci za szacowanie szkody? Pan/Pani z odr za samo „być” ma premie dostawać a ten co odwala całą robotę czyli myśliwy jak zwykle może tylko podziękować za samą możliwość istnienia. Przykre. Zero szacunku. Rezygnuje z łowiectwa

 2. Szanowny Autorze.

  Nowelizacja zmieniła nieco więcej i nic o tym?

  Wydaje mi się, że istotną informacją jest że wnioski o szacowanie rolnicy będą składać jak przed 01.04.2018 r czyli do dzierżawcy obwodu łowieckiego.

  Następną ważną informacją jest to że obecność przedstawiciela WODR jest nieobowiązkowa i nie wstrzyma szacowania. Tak samo jak w przypadku składającego wniosek.

  Kolejną ważną informacją jest że utrzymano w nowelizacji przepis umożliwiający stronom odwołanie się do Nadleśniczego.

  Terminy pozostają bez zmian jednak termin samego szacowania wyznaczać będzie dzierżawca obwodu łowieckiego i na nim też będzie spoczywał obowiązek powiadomienia o tym pozostałych stron.
  Pozdrawiam.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię