Zmiany w ustawie są konieczne ze względu na bardziej szczegółowe rozwiązania dotyczące systemu identyfikacji i rejestracji koniowatych, zawarte w rozporządzeniu unijnym 2015/262, które weszło w życie 1 stycznia 2016 r. Umożliwia ono państwom członkowskim m.in. czasowe zawieszenie lub cofnięcie uprawnień do wydawania dokumentów identyfikacyjnych dla koniowatych w przypadku naruszenia jego przepisów.

Rozwiązania wprowadzone do ustawy będą korzystne dla konsumentów, bo przyczynią się przede wszystkim do uszczelnienia systemu identyfikacji i rejestracji koniowatych, w tym do zwiększenia kontroli nad zwierzętami kierowanymi do uboju w celu spożycia przez ludzi.

W projekcie nowelizacji ustawy zaproponowano, aby dokumenty identyfikacyjne dla koniowatych mogły wydawać podmioty wpisane do wykazu prowadzonego przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Wykaz będzie zamieszczony na stronie internetowej resortu. Jednocześnie w przypadku naruszenia przepisów rozporządzenia unijnego przez instytucję wydającą dokumenty identyfikacyjne, główny lekarz weterynarii będzie mógł złożyć wniosek do ministra rolnictwa o wykreślenie tego podmiotu z wykazu. W takim przypadku wydawanie dokumentów identyfikacyjnych przejmie podmiot prowadzący centralną bazę danych koniowatych lub inny podmiot wpisany do wykazu (spełniający warunki określone w rozporządzeniu).

Uproszczono także procedurę wydawania dokumentów identyfikacyjnych dla koniowatych, czyli wnioski o ich wydanie będzie można składać elektronicznie. Nie przewidziano natomiast możliwości składania w postaci elektronicznej wniosku o zarejestrowanie w rejestrze koniowatych dokumentu identyfikacyjnego, wydanego w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie trzecim.

Doprecyzowano tryb postępowania z dokumentami identyfikacyjnymi koniowatych, które padły, zostały poddane ubojowi albo zostały zabite z nakazu Inspekcji Weterynaryjnej. We wszystkich tych sytuacjach wprowadzono obowiązek dostarczenia zwłok zwierząt wraz z dokumentem identyfikacyjnym do rzeźni (w przypadku uboju) albo zakładu przetwórczego lub spalarni (w przypadku padnięcia lub zabicia zwierzęcia z nakazu Inspekcji Weterynaryjnej).

W projekcie ustawy przewidziano także wprowadzenie możliwości wymiany informacji między Polskim Związkiem Hodowców Koni (podmiotem prowadzącym centralną bazę danych) a Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie padłych koniowatych, których właściciele wystąpili do ARiMR o dofinansowanie kosztów ich zbioru, transportu i unieszkodliwienia. Ponadto, Agencja oraz podmiot prowadzący centralną bazę danych będą mogły udostępnić informacje zawarte w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych i centralnej bazie danych koniowatych do celów naukowych, statystycznych, hodowlanych lub na wniosek krajowych podmiotów upoważnionych do oceny wartości hodowlanej lub użytkowej zwierząt gospodarskich albo krajowych instytutów badawczych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj